"...พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า เพราะพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร..." (ยน. 6:60-69)