"...จงนำเงินนั้นไปเสียภาษีเพื่อเราและท่านเถิด" (มธ. 17:22-27)