เขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีกสองคน หลังจากนั้น...พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว (ยน. 18:1-19:42)