"เขาต้องขอด้วยความเชื่อ โดยไม่สงสัย เพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเล ที่ถูกลมพัดซัดไปมา.." (ยก.1:1-11)