"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือกันดารวิถี (กดว 11:25-29)
         
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาในเมฆ ตรัสแก่โมเสส พระองค์ทรงเอาจิตส่วนหนึ่งที่อยู่ในโมเสสประทานให้ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนเหล่านั้น เมื่อพระจิตลงมาเหนือเขาเหล่านั้นแล้ว เขาก็เริ่มพูดเหมือนประกาศก แล้วก็หยุดไป


            ในบรรดาผู้อาวุโสเจ็ดสิบคน มีอยู่สองคนชื่อเอลดาดและเมดาด คงอยู่ในค่าย ไม่ได้ไปที่กระโจมนัดพบ พระจิตก็ลงมาเหนือเขาทั้งสองด้วย เขาเริ่มพูดเหมือนประกาศกอยู่ในค่าย ชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งไปบอกโมเสส และรายงานให้รู้ว่า “เอลดาดและเมดาดกำลังพูดเหมือนประกาศกอยู่ในค่าย” โยชูวาบุตรของนูน เป็นผู้ช่วยโมเสสมาตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มก็กล่าวแก่โมเสสว่า “โมเสส เจ้านายจงห้ามเขาเถิด” โมเสสตอบว่า “ท่านอิจฉาแทนเราหรือ เราปรารถนาจะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวง และให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วย”

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบ (ยก 5:1-6)
          ท่านผู้มั่งมีทั้งหลาย! จงร้องไห้คร่ำครวญเพราะความน่าสมเพชกำลังจะมาถึงท่านอยู่แล้ว ทรัพย์สมบัติของท่านเลื่อมสลาย เสื้อผ้าก็ถูกมอดกัดกินหมดแล้ว เงินทองของท่านก็เป็นสนิม และสนิมนั้นจะเป็นพยานปรักปรำท่าน มันจะกัดกินเนื้อของท่านประดุจไฟซึ่งท่านได้สะสมไว้สำหรับวันสุดท้าย ท่านได้คดโกงไม่จ่ายค่าจ้างของกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของท่าน ค่าจ้างนี้กำลังร้อง และเสียงร้องของคนเก็บเกี่ยวได้ไปถึงพระกรรณของพระเจ้าจอมโยธาแล้ว ท่านได้มีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้ และกินเลี้ยงอย่างสนุกสนาน ท่านบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร ท่านตัดสินลงโทษและฆ่าผู้ชอบธรรม เขาก็มิได้ขัดขืนท่าน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 9:38-43,45,47-48)
            เวลานั้น ยอห์นทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า เราได้เห็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราขับไล่ปิศาจเดชะพระนามของพระองค์ เราจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ เพราะเขาไม่ใช่พวกเรา’ พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า ‘อย่าห้ามเขาเลย ไม่มีใครสามารถทำอัศจรรย์ในนามของเรา และต่อมาจะว่าร้ายเราทันทีได้ ผู้ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา”
ใครที่ให้น้ำท่านดื่มสักแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน’
‘ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาๆที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลเสียก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ
ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีขากะเผลก ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ

 

ข้อคิด
            พระเป็นเจ้าประทานพระจิตให้แก่เราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ เอลดาด และเมดาดไม่ได้อยู่ที่กระโจมนัดพบแต่ทั้งสองก็ได้รับพระพรพระจิตเจ้า และแม้เราฆราวาสจะไม่ได้อยู่ในกระโจมของคณะสงฆ์ และนักบวช เราก็ได้รับพระพรพระจิตเจ้าเช่นเดียวกัน
           อาจเป็นการดีที่บรรดาพระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงได้เปลี่ยนศูนย์กลางความสำคัญไปยังฆราวาส การเปิดโอกาสให้บรรดาฆราวาสเป็นผู้นำในบางด้าน(ผ่านการสนับสนุน และคำแนะนำอยู่เบื้องหลัง)อาจช่วยส่งเสริมพระศาสนจักรในทางที่ดีได้เพราะพระจิตเจ้าเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่พระจิตเจ้าเป็นของทุกคนที่เชื่อในพระองค์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก