"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์ (ศคย 2:1-5,10-11ก)
          
ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นก็แลเห็นชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือ จึงถามว่า “ท่านจะไปไหน” เขาบอกข้าพเจ้าว่า “จะไปวัดกรุงเยรูซาเล็มดูว่ากว้างเท่าใด ยาวเท่าใด”
           แล้วทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ก้าวออกมาพบกับท่าน และบอกท่านว่า “วิ่งซิ ไปบอกชายหนุ่มคนนั้นว่า ‘จะมีคนมาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างกับในชนบทที่ไม่มีกำแพงล้ม เพราะว่า ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั้นจะมีมากมาย เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพลิงล้อมเธอไว้’ พระเจ้าตรัส ‘และเราจะเป็นศักดิ์ศรีในเมืองนั้น’”


“ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงเปล่งเสียงและโลดเต้นเถิด เพราะนี่แน่ะ เรากำลังมาพำนักอยู่ท่ามกลางเจ้า” พระเจ้าตรัสดังนี้ “ในวันนั้น ประชาชาติมากมายจะมาสมทบกับพระเจ้า และจะเป็นประชากรของเรา และเราจะพำนักอยู่ท่ามกลางเจ้า”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ( ลก 9:43ข-45 )
             เวลานั้น ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้น พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิด บุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย”
แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมาย และเขาทั้งหลายไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

 

ข้อคิด
            การที่พระเยชูลงมาไถ่บาปและยอมตายเพื่อเรานั้น ถือเป็นหัวใจ ของ การเริ่มต้นของแผนการความรอด ที่พระเป็นเจ้าได้วางไว้ การที่พระเยชูเจ้าได้บอกกับบรรดาศิษย์ว่าพระองศ์จะถูกมอบให้กับมุษย์นั้น ก็เหมือนกับเราแต่ละคนที่ต้องมีโอกาสเผชิญหน้ากับความเป็นจริง แม้หลายต่อหลายครั้ง เรากลัว ความจริงที่อยู่ต่อ หน้า แต่เราก็ต้องเผชิญและยอมรับให้ได้ เหมือนกับที่พระเยชูทรงมอบชีวิตให้กับมนุษย์เพื่อที่ว่าแผนการณ์ของพรเป็นเจ้าจะสำเร็จลุลวงไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก