"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2021
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือประกาศกฮักกัย (ฮกก 1:15ข-2:9)
          
ณ วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนเจ็ด ปีที่สองแห่งรัชกาลพระราชาดาริอัส พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักกัยผู้เผยพระวจนะว่า “จงกล่าวแก่เศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และแก่โยชูวา บุตรเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และแก่ประชาชนที่เหลืออยู่เถิดว่า ‘ใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านที่เคยเห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อยังมีสง่าราศีเดิมนั้น บัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไร มองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหม’ พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเข้มแข็งเถิด เศรุบบาเบลเอ๋ย จงเข้มแข็งเถิด โยชูวาบุตรเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต จงเข้มแข็งเถิด ราษฏรทั้งสิ้นเอ๋ย จงเข้มแข็งเถิด’ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ


              พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ‘จงทำงานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้าตามคำสัญญาซึ่งเราได้ทำไว้กับเจ้า เมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์ จิตของเราอยู่ท่ามกลางเจ้า อย่ากลัวเลย’ พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ‘อีกไม่นานเราจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดิน ทะเลและแผ่นดินแห้ง เราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้น และทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะไหลเข้ามา เราจะทำให้พระนิเวศนี้เต็มด้วยสง่าราศีของเรา’ พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ ‘เงินเป็นของเรา และทองคำก็เป็นของเรา’ พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ‘สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งเดิม’ พระเจ้าจอมโยธาตรัส ‘และเราจะให้เกิดสันติในสถานที่นี้’”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 9:18-24)
              วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียว บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้า พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ประชาชนว่าเราเป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างว่าเป็นเอลียาห์ บ้างว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพ” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า” พระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใด
พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม”
หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิต ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้”

 

ข้อคิด
                ท่านละว่าเราเป็นใคร เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่แตกต่างกันออกไป โอกาส และการมีความสัมพันธ์เหล่านี้เองที่จะทำให้เราชิดสนิทกับพระเยชูเจ้ามากยิ่งขึ้น การที่เราได้เสียลสะอะไรบางอย่างในชีวิต ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียทุกอย่างไป การที่เราเสียสละเพื่อพระเป็นเจ้าเพื่องานของพระองค์ นั้น มั้นไม่ใช่หนทางที่ง่ายเลย แต่หากเรา ลองมองย้อนกลับไปในการ เสียสละ สิ่งต่างๆนั้น มันมักจะนำความ ชื่นชมยินดีมาให้กับชีวิตของเราแต่ละคนดังนั้น จง พยายามที่ จะเสียสละบางในเรื่องบางเรื่อง แม้มันอาจจะไม่ง่ายแต่หากเราทำด้วยความรัก ทุกอย่างก้อจะเกิดขึ้นได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก