"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2021
ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์
บทอ่านจากหนังสือประกาศกฮักกัย (ฮกก 1:1-8)
        
ณ วันที่หนึ่ง เดือนที่หก ปีที่สองแห่งรัชกาลพระราชาดาริอัส พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักกัยผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเศรุบบาเบล บุตรเซอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และถึงโยชูวา บุตรเยโฮซาดัก มหาปุโรหิตว่า “พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ‘ประชาชนเหล่านี้กล่าวว่า เวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึง’”


               แล้วพระวจนะของพระเจ้าจึงมาถึงโดยทางฮักกัยผู้เผยพระวจนะว่า “ถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านผนังฝังไม้ แต่ส่วนพระนิเวศนี้ยังถูกทิ้งร้างอยู่ เพราะฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสว่า ‘จงพิจารณาให้ดีว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร เจ้าหว่านมาก แต่เก็บเกี่ยวได้น้อย เจ้ากิน แต่ไม่อิ่ม เจ้าดื่ม แต่ก็ไม่หายอยาก เจ้านุ่งห่ม แต่ก็ไม่อบอุ่น คนงานได้ค่าจ้างก็เอามาเก็บใส่ถุงมีรูรั่ว’
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ‘จงพิจารณาให้ดีว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร จงขึ้นไปบนภูเขาและนำไม้มาสร้างบ้านให้เรา เราจะมีความพอใจและได้รับเกียรติในบ้านนั้น’”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 9:7-9)
              เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ทรงรู้สึกสับสน เพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย บางคนพูดว่าประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏแล้ว บางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพ
              แต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่า “ยอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้ว คนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครเล่า” กษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

 

ข้อคิด
              พระเยชูเจ้าทรงเป็นองค์ พระเจ้าอย่างแท้จริง การที่ กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวต่างของพระเยชูเจ้าแล้วเกิดความสับสนใน ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพระองศ์เป็นความดี และ เสียลสะต่อบรรดาผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ ดังนั้น เราคริสตชนจงเลียนแบบชีวิตของพระเยชูเจ้าที่ทรงเป็น จริง หนทางและชีวิตให้กับเรา การกระทำของพระองค์นั้น มันออกมาเป็นชีวิต และสิ่งเหล่านี้ก้อเชื้อเชิญให้เราปฎิบัติตาม พระองค์ เพื่อจะได้นำความรอดไปสู่ทุกคน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก