"..บุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบ ในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย" (ลก: 9:43ข-45)