"..คนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครเล่า" (ลก. 9:7-9)