"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

7 1เมื่อสร้างกำแพงเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู แต่งตั้งยามเฝ้าประตู นักขับร้อง และชนเลวีaให้ปฏิบัติหน้าที่ 2ข้าพเจ้ามอบหน้าที่ให้คานานีพี่น้องของข้าพเจ้า และคานันยาห์ผู้บัญชาการป้อมปราการให้ปกครองกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนน่าเชื่อถือและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าผู้อื่น 3ข้าพเจ้าสั่งเขาว่า “อย่าเปิดประตูกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าแดดจะร้อน จงปิดประตูลั่นดาลไว้ก่อนที่ยามจะออกเวรเมื่อดวงอาทิตย์ตกb จงแต่งตั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนเป็นยามประจำที่จุดตรวจ ส่วนคนอื่นๆ เป็นยามหน้าบ้านของตน”

 

เนหะมีย์จัดให้ประชาชนเข้าพักอาศัยในกรุงเยรูซาเล็มc

          4กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองใหญ่มีเนื้อที่กว้าง แต่มีพลเมืองน้อย บ้านเรือนก็ยังสร้างขึ้นใหม่ไม่มากd 5พระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมบรรดาหัวหน้า ข้าราชการและประชากรเพื่อตรวจดูรายชื่อครอบครัว ข้าพเจ้าพบหนังสือรายชื่อครอบครัวของผู้ที่กลับจากถิ่นเนรเทศรุ่นแรก ข้าพเจ้าพบบันทึกดังต่อไปนี้

 

รายชื่อผู้ที่กลับจากถิ่นเนรเทศe

          6ต่อไปนี้คือชาวแคว้นยูดาห์ที่กลับมาจากการถูกเนรเทศเป็นเชลย คือผู้ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงจับเป็นเชลย และได้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดาห์ แต่ละคนกลับไปเมืองของตน 7ผู้นำเขากลับจากถิ่นเนรเทศคือ เศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาคะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนคูม บาอานาห์

          จำนวนคนของประชากรอิสราเอลคือ 8ลูกหลานของปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน 9ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 10ลูกหลานของอาราค หกร้อยห้าสิบสองคน 11ลูกหลานของปาคัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน 12ลูกหลานของเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน 13ลูกหลานของศัทธู แปดรอยสี่สิบห้าคน 14ลูกหลานของศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 15ลูกหลานของบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน 16ลูกหลานของเบบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน 17ลูกหลานของอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน 18ลูกหลานของอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน 19ลูกหลานของบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน 20ลูกหลานของอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน 21ลูกหลานของอาเทอร์คือ เฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 22ลูกหลานของคาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน 23ลูกหลานของเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน 24ลูกหลานของคาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน 25ลูกหลานของกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26ชาวเมืองเบธเลเฮมและเมืองเนโทฟาห์ หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน 27ชาวเมืองอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน 28ชาวเมืองเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน 29ชาวเมืองคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 30ชาวเมืองรามาห์และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน 31ชาวเมืองมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน 32ชาวเมืองเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน 33ชาวเมืองเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน 34ชาวเมืองเอลามอีกแห่งหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน 35ชาวเมืองคาริม สามร้อยยี่สิบคน 36ชาวเมืองเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน 37ชาวเมืองโลด คาดิด และโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน 38ชาวเมืองเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน

          39บรรดาสมณะ คือ ลูกหลานของเยดายาห์ จากตระกูลของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 40ลูกหลานของอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน 41ลูกหลานของปาชคูร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 42ลูกหลานของคาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

          43ชนเลวี คือ ลูกหลานของเยชูอา ได้แก่ ลูกหลานของขัดมีเอลจากเชื้อสายของโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน 44บรรดานักขับร้อง คือ ลูกหลานของอาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน 45คนเฝ้าประตู คือ ลูกหลานของชัลลูม ลูกหลานของอาเทอร์ ลูกหลานของทัลโมน ลูกหลานของอักขูบ ลูกหลานของคาทิธา ลูกหลานของโชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน

          46ผู้รับใช้ประจำพระวิหาร คือ ลูกหลานของศีหะ ลูกหลานของคาสูฟา ลูกหลานของทับบาโอท 47ลูกหลานของเคโรส ลูกหลานของสีอา ลูกหลานของพาโดน 48ลูกหลานของเลบานา ลูกหลานของคากาบา ลูกหลานของชัลมัย 49ลูกหลานของคานัน ลูกหลานของกิดเดล ลูกหลานของกาฮาร์ 50ลูกหลานของเรอายาห์ ลูกหลานของเรซีน ลูกหลานของเนโคดา 51ลูกหลานของกัสซาม ลูกหลานของอุสซา ลูกหลานของปาเสอาห์ 52ลูกหลานของเบสัย ลูกหลานของเมอูนิม ลูกหลานของเนฟิสิม 53ลูกหลานของบัคบูค ลูกหลานของคาคูฟา ลูกหลานของคารคูร์ 54ลูกหลานของบัสลีท ลูกหลานของเมคิดา ลูกหลานของคารชา 55ลูกหลานของบารโขส ลูกหลานของสิเสรา ลูกหลานของเทมัค 56ลูกหลานของเนซิยาห์ ลูกหลานของคาทิฟา

          57ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาโลมอน คือ ลูกหลานของโสทัย ลูกหลานของโสเฟเรท ลูกหลานของเปรีดา 58ลูกหลานของยาอาลา ลูกหลานของดารโคน ลูกหลานของกิดเดล 59ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ ลูกหลานของคัทธิล ลูกหลานของโปเคเรทหัสซาบาอิม ลูกหลานของอาโมน 60ผู้รับใช้ประจำพระวิหารและลูกหลานของผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาโลมอนทั้งหมดรวมสามร้อยเก้าสิบสองคน

          61ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศที่เมืองเทลเมลัค เทลคารชา เครูบ อัดโดนและอิมเมอร์ พิสูจน์ไม่ได้ว่าตนมีรกรากมาจากตระกูลหรือครอบครัวใดของอิสราเอล 62คือ ลูกหลานของเดลายาห์ ลูกหลานของโทบีอาห์ ลูกหลานของเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน 63สมณะบางคนที่เป็นลูกหลานของโคบายาห์ ลูกหลานของฮักโขส ลูกหลานของบารซิลลัย ซึ่งแต่งงานกับบุตรหญิงของบารซิลลัยชาวกิเลอาด และได้ชื่อของบิดาภรรยา 64คนเหล่านี้ค้นหาชื่อของตนในทะเบียนรายชื่อของตระกูลต่างๆ ไม่พบ จึงไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติภารกิจของสมณะได้ 65ผู้ว่าราชการชาวเปอร์เซียจึงมิให้คนเหล่านี้รับของที่ประชาชนถวายแด่พระเจ้าแล้วมากิน จนกว่าจะมีสมณะที่ใช้อุริมและธุมมิมมาตัดสินในเรื่องนี้

          66จำนวนประชากรที่กลับจากถิ่นเนรเทศมีจำนวนทั้งหมดสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 67ไม่รวมผู้รับใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีจำนวนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และไม่รวมนักขับร้องชายหญิงอีกสองร้อยสี่สิบห้าคน 68ประชากรมีอูฐสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว

          69หัวหน้าครอบครัวบางคนได้บริจาคปัจจัยเพื่องานก่อสร้าง ผู้ว่าราชการยังบริจาคเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันเหรียญดรักมา ชามห้าสิบใบ เสื้อสมณะห้าร้อยสามสิบตัวf 70บรรดาหัวหน้าครอบครัวบริจาคเข้าพระคลังของงานก่อสร้างเป็นทองคำสองหมื่นเหรียญดรักมา และเงินสองพันสองร้อยเหรียญมินา 71ประชาชนอื่นๆ บริจาคทองคำสองหมื่นเหรียญดรักมา เงินสองพันเหรียญมินา และเสื้อสมณะหกสิบเจ็ดตัว

          72บรรดาสมณะ ชนเลวี คนเฝ้าประตูพระวิหาร นักขับร้อง สามัญชน และพนักงานประจำพระวิหารไปอยู่ในเมืองของตน ดังนี้ ชาวอิสราเอลทั้งปวงต่างก็กลับไปอยู่ในถิ่นกำเนิดของตนg

 

เอสราอ่านธรรมบัญญัติให้ประชาชนฟังh

          เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด ชาวอิสราเอลก็ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเมืองของตน

 

7 a “นักขับร้องและชนเลวี” บางคนคิดว่าวลีนี้เป็นข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก เพราะ “ยามเฝ้าประตู” ในที่นี้เป็นยามเฝ้าประตูเมือง ไม่ใช่ประตูพระวิหาร (ดู ข้อ 43-45)

b “ก่อนที่ยามจะออกเวรเมื่อดวงอาทิตย์ตก” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c การที่เนหะมีย์จัดให้ประชาชนเข้าพักอาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม (7:4-12ก; 11:1-2, 20, 25ก) อาจเทียบได้กับระบบ synoikismos ของชาวกรีก ซึ่งอาจเป็นการรวมกลุ่มชนหลายกลุ่มที่เคยแยกกันอยู่ให้มาอยู่รวมกัน หรือการนำระบบการปกครองทั้งด้านการเมืองและศาสนาของแคว้นหนึ่งเข้ามารวมไว้ที่ศูนย์กลางเดียวกัน

d “บ้านเรือนก็ยังสร้างขึ้นใหม่ไม่มาก” (ดู ฉธบ 25:9) ข้อความนี้ยังอาจมีความหมายเปรียบเทียบ หมายถึงการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ก็ได้

e รายชื่อผู้กลับจากถิ่นเนรเทศที่นี่คล้ายกับใน อสร 2 (ดู อสร 2:1 เชิงอรรถ a)

f “เสื้อสมณะห้าร้อยสามสิบตัว” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “สามสิบตัว”

g นหม 7:69-72 ไม่เหมือนกับตัวบทใน อสร 2:68-70

h ลำดับเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นคือ นหม บทที่ 8 น่าจะต้องต่อจาก อสร 8:36 คือเมื่อเอสรามาจากกรุงบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็มเพื่อประกาศธรรมบัญญัติแก่ประชาชน (ดู อสร 7:25-26) ผู้แต่งพงศาวดารใช้บันทึกของเอสราที่ตรงนี้ใน นหม

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก