"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

แผนร้ายของศัตรูต่อเนหะมีย์ - งานก่อสร้างกำแพงสำเร็จa

6 1เมื่อสันบาลลัท โทบีอาห์ เกเชมชาวอาหรับ และบรรดาศัตรูของเราได้ข่าวว่าข้าพเจ้าก่อสร้างกำแพงสำเร็จ และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ แม้ว่าจนถึงวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมือง 2สันบาลลัทกับเกเชมส่งคนมาพบข้าพเจ้า พูดว่า “ขอเชิญมาพบกันที่หมู่บ้านเกฟีริม ในที่ราบโอโน” แต่เขาวางแผนจะทำร้ายข้าพเจ้า 3ข้าพเจ้าส่งผู้ถือสารไปบอกเขาว่า “ข้าพเจ้ากำลังทำงานสำคัญอยู่ ไปที่นั่นไม่ได้ ทำไมงานจะต้องหยุดชะงักเพราะข้าพเจ้าต้องทิ้งงานไปพบท่าน” 4เขาใช้คนมาเชิญข้าพเจ้าไปพบเขาเช่นนี้ถึงสี่ครั้ง ข้าพเจ้าก็ตอบเขาเช่นเดิม 5สันบาลลัทจึงส่งผู้รับใช้คนหนึ่งมาพบข้าพเจ้า บอกเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่ห้าพร้อมกับจดหมายเปิดผนึก 6ซึ่งมีเขียนไว้ว่า “เกเชมbบอกว่ามีข่าวลือในหมู่ชนชาติต่างๆ ว่า ท่านและชาวยิวกำลังจะคิดกบฏ ท่านจึงได้สร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ เขายังลือกันอีกว่าท่านจะตั้งตนเป็นกษัตริย์cอีกด้วย 7ท่านยังได้จัดให้มีประกาศกdประกาศที่กรุงเยรูซาเล็มว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นยูดาห์ ข่าวนี้จะต้องไปถึงพระกรรณของกษัตริย์แน่ๆ ดังนั้น ขอเชิญท่านมาพบข้าพเจ้าเพื่อปรึกษากันถึงเรื่องนี้” 8ข้าพเจ้าจึงส่งคนไปตอบเขาว่า “เรื่องที่ท่านพูดนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ท่านแต่งเรื่องขึ้นเองทั้งนั้น” 9คนเหล่านี้ต้องการให้เรากลัว คิดว่า “มือของเขาจะผละจากงาน และงานก็จะไม่สำเร็จ” แต่ข้าพเจ้ากลับมีกำลังใจมากขึ้นe

          10ข้าพเจ้าไปที่บ้านของเชไมอาห์บุตรเดไลยาห์ บุตรเมเหทาเบล ซึ่งเก็บตัวอยู่ในบ้านf เขาบอกข้าพเจ้าว่า

“ให้เราไปพบกันในพระวิหารของพระเจ้า

ภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

แล้วปิดประตูพระวิหารเสีย

เพราะเขาทั้งหลายจะมาฆ่าท่าน

เขาจะมาฆ่าท่านในเวลากลางคืน”

11แต่ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “คนอย่างข้าพเจ้าจะต้องหนีหรือ คนอย่างข้าพเจ้าจะต้องเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อจะมีชีวิตอยู่หรือg ข้าพเจ้าจะไม่ไป” 12ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้เขา แต่เขาได้กล่าวถ้อยคำเพื่อทำร้ายข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทhได้จ้างเขา 13เขาได้รับค่าจ้างiเพื่อทำให้ข้าพเจ้ากลัว และทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการทำบาป จะได้ทำลายชื่อเสียงของข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                14ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงการกระทำของโทบีอาห์และสันบาลลัท และทรงระลึกถึงทั้งโนอัดยาห์ประกาศกหญิงและประกาศกอื่นๆ ซึ่งพยายามทำให้ข้าพเจ้ากลัว

          15jการสร้างกำแพงสำเร็จลงในวันที่ยี่สิบห้าเดือนเอลูลk ใช้เวลาทั้งหมดห้าสิบสองวัน 16เมื่อศัตรูทุกคนของเรารู้เรื่องนี้ นานาชาติที่อยู่โดยรอบก็กลัวและรู้สึกอัปยศ เขาทั้งหลายต้องยอมรับว่างานนี้สำเร็จเพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือ

17ในช่วงเวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนจดหมายหลายครั้งระหว่างบรรดาหัวหน้าชาวยิวกับโทบีอาห์ 18เพราะชาวยิวหลายคนมีความสัมพันธ์กับเขา เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์บุตรของอาราห์ และเยโฮคานันบุตรของเขาแต่งงานกับบุตรหญิงของเมชุลลามบุตรของเบเรคิยาห์ 19ชาวยิวเหล่านี้จึงพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคำพูดของข้าพเจ้าแก่เขา โทบีอาห์ยังส่งจดหมายมาขู่ให้ข้าพเจ้ากลัวด้วย

 

6 a บทที่ 6 เล่าเรื่องต่อจากบทที่ 4

b “เกเชม” ต้นฉบับว่า “กัชมู” ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของชื่อ “เกเชม” (ดู ข้อ 1 และ 2:19 เชิงอรรถ f)

c ชาวยิวอาจมีความหวังว่าเนหะมีย์จะได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ ดังที่ก่อนหน้านั้นเคยมีความหวังมาแล้วว่าเศรุบบาเบลจะได้เป็นกษัตริย์ (ศคย 6:9-14)

d ประกาศกฮักกัยและเศคาริยาห์เคยสนับสนุนเศรุบบาเบลให้เป็นกษัตริย์มาแล้ว ประกาศกยังมีบทบาทในการแต่งตั้งกษัตริย์อยู่ด้วย

e “ข้าพเจ้ากลับมีกำลังใจมากขึ้น” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าทำให้มือเข้มแข็ง” บางคนเข้าใจว่าประโยคนี้เป็นคำภาวนาแด่พระเจ้า “โปรดทรงบันดาลให้มือของข้าพเจ้าเข้มแข็ง”

f “เก็บตัวอยู่ในบ้าน” ความหมายไม่ชัดว่าเขาไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวอันตราย หรือเพราะเขาป่วย เขาจึงเรียกเนหะมีย์มาพบเขา เพราะมีพระวาจาที่จะต้องแจ้งให้รู้

g ข้อเสนอของเชไมอาห์ไม่ค่อยชัด ดูเหมือนว่าเขาเสนอให้เนหะมีย์ไปหาที่ลี้ภัยภายในพระวิหาร ที่ซี่งไม่มีผู้ใดจะมาทำร้ายเขาได้ ในสมัยก่อน ผู้ลี้ภัยเพียงแตะพระแท่นบูชาก็จะพ้นอันตราย (ดู 1 พกษ 1:50ฯ; 2:28ฯ) แต่ในภายหลังพระวิหารทั้งหลังเป็นที่ลี้ภัยด้วย (1 มคบ 10:43; สดด 27:5[?]) แต่เชไมอาห์แนะนำให้เนหะมีย์ซึ่งเป็นฆราวาสเข้าไปในสักการสถาน (ห้องศักดิ์สิทธิ์) การทำเช่นนี้จะเป็นความผิดมีโทษถึงประหารชีวิต เพราะสมณะเท่านั้นเข้าไปที่นั่นได้ (ข้อ 11, 13 ดู กดว 18:7)

h “และสันบาลลัท” ต้นฉบับภาษากรีกละ “และสันบาลลัท” ที่นี่ และในข้อ 14

i “เขาได้รับค่าจ้าง” บางคนคิดว่าเป็นวลีที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมเข้ามา

j บางคนคิดว่าข้อความในข้อ 15-16 น่าจะอยู่หลังข้อ 17-19

k “เดือนเอลูล” ตรงกับปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ปี 445 ก่อน ค.ศ.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก