"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เยฟธาห์และผู้วินิจฉัย 'น้อย'a

: โทลา

10 1ต่อจากอาบีเมเลค โทลาบุตรของปูอาห์ บุตรของโดโดขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น เขาเป็นคนเผ่าอิสสาคาร์และอยู่ที่เมืองชามีร์ ในแถบภูเขาเอฟราอิม 2เขาเป็นผู้วินิจฉัยชาวอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสามปี เมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาถูกฝังไว้ที่เมืองชามีร์

: ยาอีร์b

          3ต่อจากโทลา ยาอีร์ชาวกิเลอาดขึ้นมาเป็นผู้วินิจฉัยชาวอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสองปี 4เขามีบุตรสามสิบคน ซึ่งมีลาขี่คนละตัวและแต่ละคนปกครองเมืองของตนรวมสามสิบเมืองc ซึ่งยังมีชื่อจนถึงวันนี้ว่าฮาโวท-ยาอีร์ ในดินแดนกิเลอาด 5เมื่อยาอีร์ถึงแก่กรรมแล้วเขาถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน

: เยฟธาห์d

ชาวอัมโมนข่มเหงชาวอิสราเอล

6ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยของพระยาห์เวห์อีก ไปรับใช้พระบาอัลและพระอาเชโรทต่างๆเทพเจ้าของชาวอารัม ชาวไซดอน ชาวโมอับ ชาวอัมโมนและชาวฟีลิสเตีย ชาวอิสราเอลละทิ้งพระยาห์เวห์เลิกรับใช้พระองค์ 7พระยาห์เวห์จึงทรงพระพิโรธต่อชาวอิสราเอลอย่างยิ่ง ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของชาวฟีลิสเตียและชาวอัมโมน 8ชนชาติเหล่านี้กดขี่ข่มเหงชาวอิสราเอลทั้งหลาย ซึ่งอยู่ทางตะวัออกของแม่น้ำจอร์แดนในแคว้นกิเลอาดแผ่นดินของชาวอาโมไรต์เป็นเวลาสิบแปดปี 9ชาวอัมโมนยังข้ามแม่น้ำจอร์แดนมารบกับชนเผ่ายูดาห์ เบนยามินและเอฟราอิมอีกด้วย ชาวอิสราเอลต้องประสบความทุกข์ยากยิ่งนัก 10ชาวอิสราเอลจึงร้องหาพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าพเจ้าทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ที่ทอดทิ้งพระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับใช้พระบาอัล' 11พระยาห์เวห์ตรัสตอบชาวอิสราเอลว่า 'เมื่อชาวอียิปต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิสเตีย 12ชาวไซดอน ชาวอามาเลขและชาวมีเดียนe กดขี่ข่มเหงท่านทั้งหลายในอดีตและท่านร้องหาเรา เราไม่ได้ช่วยท่านให้พ้นจากการถูกเขาข่มเหงหรือ? 13แต่ท่านก็ยังทิ้งเราไปรับใช้พระอื่น ดังนั้น เราจะไม่ช่วยท่านอีก 14จงไปร้องหาพระที่ท่านเลือก ให้พระเหล่านั้นช่วยเหลือท่านในยามทุกข์ยากเถิด' 15ชาวอิสราเอลร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าพเจ้าทั้งหลายทำบาปผิดไปแล้ว จงทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายตามที่ทรงพอพระทัยเถิด แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย' 16เขาทั้งหลายจึงทำลายรูปปฏิมาของเทพเจ้าต่างด้าวเหล่านั้นทั้งสิ้นและมารับใช้พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่ทรงเห็นความทุกข์ร้อนของชาวอิสราเอล

          17ชาวอัมโมนรวมพลและตั้งค่ายอยู่ที่แคว้นกิเลอาด ส่วนชาวอิสราเอลก็รวมพลและตั้งค่ายอยู่ที่เมืองมิสปาห์ 18ชาวกิเลอาดและบรรดาหัวหน้ากล่าวแก่กันว่า 'ผู้ใดนำพลเข้าโจมตีชาวอัมโมน ผู้นั้นจะเป็นผู้นำชาวกิเลอดาทั้งปวง!'


10a เกี่ยวกับผู้วินิจฉัยน้อย ดู 3:7 เชิงอรรถ b

b บางคนคิดว่า ยาอีร์ผู้วินิจฉัยน้อยผู้นี้ไม่มีตัวจริง แต่ปั้นเรื่องขึ้นมาจากตระกูลยาอีร์ซึ่งอยู่ในแคว้นกิเลอาดภาคเหนือ (กดว 32:41) แต่ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธว่ายาอีร์ได้เป็น 'ผู้วินิจฉัย'จริงๆ “ฮาโวท-ยาอีร์” แปลว่า 'ค่ายของยาอีร์' คงเป็นคำเพิ่มเติมเอามาจาก กดว 32:41

c ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีการเล่นคำ ‘air (ลา) ‘ir(เมือง) และ ‘iair (ยาอีร์)

d เยฟธาห์เป็นผู้วินิจฉัยน้อย เช่นดียวกับโทลาและยาอีร์ที่กล่าวมาก่อน และเหมือนกับอิบซานเอโวนและอับโดนซึ่งจะกล่าวต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละคนจะเป็นแบบเดียวกัน คือกล่าวถึงครอบครัว (11:1-2) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งและสถานที่ฝังศพ (12:7) แต่เนื่องจากมีเรื่องเล่าถึงวีรกรรมของเยฟราห์ในการกู้ชาติ เราจึงนับเยฟราห์ให้อยู่ในกลุ่มผู้วินิจฉัยใหญ่ เช่นเดียวกับกิเดโอน (ดู 8:32 เชิงอรรถ j) *ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติได้ขยายความบทนำของเรื่องเยฟราห์ (10:6-18) ตามรายละเอียดใน 2:6-19 เรื่องสงครามกับชาวอัมโมน (11:1-11,29,32-33) มีเรื่องแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารของเยฟธาห์ถึงกษัตริย์ของชาวอัมโมน (11:12-28) และเกี่ยวกับการบนบานของเยฟธาห์ (11:19-31,34-40) เสริมเข้ามา ในที่สุดยังมีเรื่องเสริมเข้ามาอีก คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวเอฟราอิมและชาวกิเลอาด 12:1-6

e 'ชาวมีเดียน' ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ชาวมาโอน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก