"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข.รัชสมัยกษัตริย์อธรรมสองพระองค์

รัชสมัยกษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ (687-642 ก.ค.ศ.)

21 1มนัสเสห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุสิบสองพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาห้าสิบห้าปีa ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเฮฟซีบาห์ 2พระองค์ทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทรงกระทำเรื่องน่ารังเกียจตามแบบอย่างของชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงขับไล่ออกไปเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน

          3พระองค์ทรงสร้างสักการสถานบนที่สูง ที่กษัตริย์เฮเซคียาห์พระบิดาทรงทำลาย ทรงตั้งแท่นบูชาถวายพระบาอัล ทรงสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ดังที่กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลทรงเคยทำ และทรงกราบไหว้นมัสการดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า 4ทรงสร้างแท่นบูชาถวายพระอื่นbไว้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มที่พระยาห์เวห์เคยตรัสว่า “เราอยู่ที่นั่นให้ทุกคนมานมัสการ” 5พระองค์ยังทรงสร้างแท่นบูชาไว้ที่ลานทั้งสองของพระวิหารของพระยาห์เวห์ สำหรับกราบไหว้ดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า 6พระองค์ทรงเผาพระโอรสองค์หนึ่งเป็นเครื่องบูชา ทรงใช้เวทมนตร์เพื่อรู้อนาคต ทรงปรึกษาหมอดูและคนทรง และยังทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีกหลายประการยั่วยุให้ทรงพระพิโรธ 7ทรงตั้งรูปเทพีอาเชราห์cที่ทรงสร้างไว้ในพระวิหารที่พระยาห์เวห์เคยตรัสกับกษัตริย์ดาวิดและซาโลมอนพระโอรสว่า “เราได้เลือกกรุงเยรูซาเล็มจากชาวอิสราเอลทุกเผ่า เพื่อจะอยู่ในวิหารนี้ตลอดไปให้ทุกคนนมัสการ 8เราจะไม่ให้ชาวอิสราเอลต้องเร่ร่อนไปไกลจากแผ่นดินที่เรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเขาอีก ถ้าเขาจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้ และประพฤติตามธรรมบัญญัติซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเรากำหนดไว้ให้เขา”d 9แต่เขาไม่ยอมเชื่อฟัง กษัตริย์มนัสเสห์ยังทรงนำเขาให้ทำความชั่วมากกว่าชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงทำลายล้างเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน

          10พระยาห์เวห์จึงตรัสโดยทางบรรดาประกาศกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า 11”กษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ทรงกระทำการน่ารังเกียจต่างๆ ทรงกระทำความชั่วร้ายยิ่งกว่าที่ชาวอาโมไรต์เคยทำมาก่อนแล้ว ทรงนำยูดาห์ให้ทำบาป กราบไหว้รูปเคารพต่างๆ  12พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสดังนี้ “ดูสิ เราจะนำหายนะมาให้กรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จนทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องนิ่งงันไป 13เราจะใช้มาตรการเดียวกันตัดสินลงโทษกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่ใช้กับกรุงสะมาเรียและราชวงศ์ของกษัตริย์อาหับ เราจะกวาดล้างกรุงเยรูซาเล็มให้สะอาดเหมือนกับจานที่คนเช็ดแล้วคว่ำเก็บไว้e 14เราจะทอดทิ้งประชาชนส่วนที่เหลือจากมรดกของเราf มอบเขาไว้ในอำนาจของศัตรูซึ่งจะปล้นและยึดเขาเป็นของเชลย 15เพราะเขาได้ทำสิ่งที่เราเห็นว่าชั่วร้าย และได้ยั่วยุให้เราโกรธ ตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเขาออกจากอียิปต์มาจนถึงทุกวันนี้””

          16กษัตริย์มนัสเสห์ยังได้ประหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก จนโลหิตไหลท่วมกรุงเยรูซาเล็มจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งg นอกเหนือจากบาปที่ทรงนำยูดาห์ให้ทำ ซึ่งเป็นการกระทำชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

          17เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์มนัสเสห์ สิ่งอื่นๆและบาปที่ทรงกระทำ ล้วนมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์ 18กษัตริย์มนัสเสห์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในสวนพระราชวังของพระองค์ ที่มีชื่อว่า “สวนอุสซา” อาโมนพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

รัชสมัยกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ (642-640 ก.ค.ศ.)

          19อาโมนทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบสองพรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลาสองปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเมชูลเลเมท เป็นบุตรหญิงของฮารูสชาวเมืองโยทบาห์ 20พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังที่มนัสเสห์พระบิดาทรงกระทำ 21ทรงดำเนินตามวิถีทางของพระบิดาทุกประการ ทรงกราบไหว้รูปเคารพที่พระบิดาทรงกราบไหว้และนมัสการ 22ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษ ไม่ทรงดำเนินตามวิถีทางของพระยาห์เวห์

          23ข้าราชบริพารของกษัตริย์อาโมนคบคิดกันเป็นกบฏ ปลงพระชนม์พระองค์ในพระราชวัง 24แต่ประชาชนของแผ่นดินhฆ่าทุกคนที่เป็นกบฏต่อกษัตริย์อาโมน แล้วแต่งตั้งโยสิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

25เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์อาโมน และสิ่งอื่นๆที่ทรงกระทำ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์  26พระองค์ทรงถูกฝังไว้ในที่ฝังพระศพของพระบิดาi ในสวนอุสซา โยสิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

21 a โดยแท้จริง กษัตริย์มนัสเสห์น่าจะทรงครองราชย์เพียง 45 ปีเท่านั้น

b “ถวายพระอื่น” ไม่มีในต้นฉบับ แต่เสริมเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้อง

c “รูปเทพีอาเชราห์” อาเชราห์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวคานาอันกราบไหว้ เป็นมเหสีของพระบาอัล รูปเทพีอาเชราห์ต่างจาก “เสาศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งมีเพียงพระนามของเทพีจารึกไว้เท่านั้น (ดู อพย 34:13 เชิงอรรถ e)

d ข้อความนี้อ้างถึง ฉธบ ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นมาตรการในการตัดสินพฤติกรรมของกษัตริย์และประชากรอิสราเอล

e “จานที่คนเช็ดแล้วคว่ำเก็บไว้” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนเช็ดจาน เขาเช็ดและคว่ำไว้”

f “ส่วนที่เหลือ” หมายถึงชาวยูดาห์ หลังจากที่อาณาจักรเหนือล่มสลาย ชาวยูดาห์เป็นชนเผ่าเดียวที่ยังเหลืออยู่จาก 12 เผ่าที่เป็นประชากรของพระยาห์เวห์

g ตำนานโบราณของชาวยิวเล่าว่าประกาศกอิสยาห์เป็นคนหนึ่งที่ถูกกษัตริย์มนัสเสห์ทรงสั่งประหารชีวิต

h “ประชาชนของแผ่นดิน” เป็นประชาชนในชนบทที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ดาวิด (ดู 11:20; 14:21) และต่อศาสนาแท้ของพระยาห์เวห์ (11:18)

i “ที่ฝังพระศพของพระบิดา” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ที่ฝังพระศพของพระองค์”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก