ข้าราชการของกษัตริย์ซาโลมอน

4 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลทั้งหมด 2ข้าราชการระดับสูงของพระองค์มีดังนี้a 

                3อาซาริยาห์บุตรของศาโดกเป็นสมณะ

          เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์ บุตรของชิชา เป็นราชเลขา

          เยโฮชาฟัท บุตรของอาหิลูด เป็นเจ้ากรมสารบรรณ

          4เบไนยาห์ บุตรของเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ

          ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นสมณะb

          5อาซาริยาห์ บุตรของนาธัน เป็นหัวหน้าผู้ว่าราชการ

          ศบุดบุตรของนาธันเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของกษัตริย์c

          6อาหิชาร์เป็นหัวหน้าผู้ดูแลสำนักพระราชวังd

          อาโดนีรัมบุตรของอับดาเป็นผู้ควบคุมงานโยธา

          7กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีผู้ว่าราชการสิบสองคนeปกครองอิสราเอลทั้งหมด เขามีหน้าที่จัดหาเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์และพระราชวงศ์ แต่ละคนต้องจัดหาเสบียงสำหรับหนึ่งเดือนในรอบปี 8รายนามของผู้ว่าราชการมีดังต่อไปนี้

          บุตรของfเฮอรปกครองดินแดนแถบภูเขาเอฟราอิม

          9บุตรของเดเคอร์ปกครองเมืองมาคาส ชาอัลบิม เบธเชเมช อัยยาโลน และเบธฮานัน

          10บุตรของเฮเสดปกครองเมืองอารุบโบท โสโคห์ และแผ่นดินเฮเฟอร์ทั้งหมด

          11บุตรของอาบีนาดับปกครองบริเวณที่ลาดโดร์ ภรรยาของเขาคือทาฟัท พระธิดาของกษัตริย์ซาโลมอน

          12บาอานาบุตรของอาหิลูดปกครองเมืองทาอานาคและเมกิดโดจนถึงเมืองโยกเมอัม และเขตแดนเมืองเบธชานทางใต้ของเมืองยิสเรเอล ตั้งแต่เมืองเบธชานลงไปจนถึงเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ใกล้เมืองศาเรธานg

          13บุตรของเกเบอร์ปกครองเมืองราโมท-กิเลอาดและหมู่บ้านของยาอีร์ บุตรของมนัสเสห์ในแคว้นกิเลอาด รวมทั้งดินแดนเมืองอารโกบในแคว้นบาชาน เมืองใหญ่หกสิบเมือง มีกำแพงล้อมและมีประตูลั่นดาลทองสัมฤทธิ์

          14อาหินาดับบุตรของอิดโดปกครองเมืองมาหะนาอิม

          15อาหิมาอัสปกครองเขตแดนนัฟทาลี เขาแต่งงานกับพระธิดาของกษัตริย์ซาโลมอนชื่อบาเสมัท

          16บาอานาบุตรของหุชัยปกครองเขตแดนอาเชอร์และเบอาโลทh

          17เยโฮชาฟัทบุตรของปารูอาห์ปกครองเขตแดนอิสสาคาร์

          18ชิเมอีบุตรของเอลาปกครองเขตแดนเบนยามิน

          19เกเบอร์บุตรของอุรีปกครองดินแดนกิเลอาด ดินแดนของสิโหนกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ และของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน

          ผู้ว่าราชการอีกคนหนึ่งปกครองเขตแดนยูดาห์i

5          5:7 aผู้ว่าราชการเหล่านี้ต่างส่งเสบียงคนละหนึ่งเดือนสำหรับกษัตริย์ซาโลมอนและทุกคนในราชสำนักที่ร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์bอย่างสมบูรณ์จนไม่ขาดแคลนสิ่งใด 8เขายังจัดหาข้าวบาร์เลย์และฟางสำหรับม้าเทียมรถศึกและสัตว์ใช้งานมายังสถานที่ที่กำหนดไว้ตามคำสั่ง 2เสบียงอาหารที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงต้องการแต่ละวันคือแป้งสาลีอย่างดีเจ็ดตัน แป้งธรรมดาสิบสี่ตัน 3โคขุนสิบตัว โคทุ่งยี่สิบตัว แกะหนึ่งร้อยตัว รวมทั้งกวาง ละมั่ง เก้งและเป็ดไก่ขุน 4พระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสc ตั้งแต่เมืองทิฟสาห์ไปจนถึงเมืองกาซา กษัตริย์ทุกพระองค์ทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสทรงอยู่ใต้พระราชอำนาจปกครองของพระองค์ ทรงอยู่อย่างสงบสุขกับชนชาติใกล้เคียง 5ยูดาห์และอิสราเอลอยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนดูแลสวนองุ่นและต้นมะเดื่อเทศของตนตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์-เชบาตลอดพระชนมายุของกษัตริย์ซาโลมอน

4 20ยูดาห์และอิสราเอลมีประชากรจำนวนมากประดุจเม็ดทรายตามชายทะเล ทุกคนมีกินมีดื่มและอยู่อย่างมีความสุข

4 a เราไม่ทราบชัดเจนว่าหน้าที่ของข้าราชการเหล่านี้คืออะไร เช่น "เจ้ากรมสารบรรณ" (แปลตามตัวอักษรว่า "ผู้เตือนความจำ") อาจมีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการแถลงข่าวแก่ประชาชน * "ผู้ดูแลสำนักพระราชวัง" มีหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ หรือ "มุขมนตรี" ในประเทศมุสลิม * ตำแหน่ง "ที่ปรึกษาส่วนพระองค์" อาจเป็นเพียงตำแหน่งเกียรติยศ ไม่มีหน้าทีในการปกครอง * "สมณะ" ในที่นี้อาจหมายถึง "มหาสมณะ" ซึ่งเป็นผู้นำสมณะทั้งหมด นับเป็นตำแหน่งราชการด้วย * กษัตริย์ซาโลมอนยังทรงให้เยโฮซาฟัทดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสารบรรณที่ได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์ดาวิด แต่แต่งตั้งอาซาริยาห์ บุตรของศาโดกสมณะในสมัยกษัตริย์ดาวิด ให้เป็นสมณะแทนบิดา และทรงแต่งตั้งเอลีโฮเรฟและอาหิยาห์ บุตรของชิชาราชเลขาในสมัยกษัตริย์ดาวิดให้เป็นราชเลขาแทนบิดา (2 ซมอ 8:16ฯ; 20:23ฯ)

b บางคนคิดว่าข้อ 4 นี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้คัดลอก เพราะข้อความเกี่ยวกับสมณะขัดกับข้อความในข้อ 2 และ 2:26ฯ

c แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและละตินโบราณ (Vetus Latina)  ต้นฉบับภาษาฮีบรูเพิ่ม "สมณะ" ก่อน "ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของกษัตริย์"

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เอลีอับ บุตรของโยอาบ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ"

e "ผู้ว่าราชการ" เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงแต่งตั้งเพื่อควบคุมงานโยธาและเก็บภาษีเพื่อบำรุงบริการสาธารณะ ผู้ว่าราชการทั้ง 12 เขตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกรวมเขตแดนเอฟราอิมและมนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ (ข้อ 8) กับเมืองของชาวคานาอันที่ยึดมาได้ (ข้อ 9-12) กับดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ข้อ 13-14) กลุ่มที่สองรวมเผ่าทางเหนือทุกเผ่า (ข้อ 15-17)  และกลุ่มที่สามคือเผ่าเบนยามิน  (ข้อ 18) และกาด (ข้อ 19) ส่วนเผ่ายูดาห์มีการปกครองพิเศษ (ข้อ 19 เชิงอรรถ l)

f "บุตรของ....." รายชื่อที่มีแต่นามของบิดาเช่นนี้ (ข้อ 8,9,10,11,13) คงหมายความว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่สืบทอดต่อกันมากในตระกูล จึงไม่ออกชื่อของบุคคลโดยเฉพาะ บางคนคิดว่าเอกสารที่แสดงรายชื่อเหล่านี้ชำรุดที่ขอบจึงทำให้ชื่อของบางคนหายไป คงอยู่แต่ชื่อของบิดา

g ในการแปลมีการเรียงลำดังชื่อเมืองตามความเป็นไปได้ทางภูมิศาสตร์ ต้นฉบับสับสน

h "เบอาโลท" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "บนที่ราบสูง" ซึ่งอาจจะเป็นดินแดนระหว่างเมืองอัคโคและไทระ

i "เขตแดนยูดาห์" ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำ "ยูดาห์" คำว่า "เขตแดน" (หรือ "แผ่นดิน")โดยไม่มีการเจาะจงอย่างอื่นมักจะหมายถึงเขตแดนของกษัตริย์ยูดาห์ เพื่อให้แตกต่างจากเขตปกครองของอิสราเอล คือเผ่าทางเหนือ ดังนั้น ยูดาห์จึงมีการปกครองพิเศษ

5 a การแปลตอนนี้เรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับที่คิดว่าสมเหตุสมผลมากกว่าต้นฉบับภาษาฮีบรูซึ่งสับสน ลำดับเรื่องจึงเรียงข้อของฉบับภาษาฮีบรูดังนี้ 5:7-8; 5:2-5; 4:20; 5:1,6,9-14

b "ทุกคน....ร่วมโต๊ะกับกษัตริย์" หมายความว่าเสบียงอาหารนี้ต้องเลี้ยงดูไม่เพียงแต่ราชวงศ์และบริวาร แต่รวมถึงข้าราชบริพารและกองทหารประจำการด้วย

c "แผ่นดินทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส" หมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำยูเฟรติสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำนวนนี้ใช้ในสมัยเปอร์เซีย เป็นชื่อทางการของดินแดนดังกล่าว ข้อความนี้คงได้เพิ่มเติมเข้ามาในสมัยหลังเนรเทศ