"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022
ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

บทอ่านจากหนังสือโยบ (โยบ 38:1, 12-21; 40:3-5)           

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบจากกลางลมพายุว่า
“ตั้งแต่วันที่ท่านเกิดมา ท่านเคยสั่งรุ่งอรุณ
และเคยกำหนดสถานที่ให้รุ่งอรุณอยู่หรือ
รุ่งอรุณจะได้จับชายแผ่นดินไว้ และสลัดคนชั่วออกไป
แผ่นดินเปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับและมีสีต่างๆ เหมือนเสื้อผ้า
แสงสว่างถูกถอนไปจากคนชั่ว
เพราะแขนของเขาที่เงื้อขึ้นเพื่อทำร้ายย่อมถูกหัก
ท่านเคยเข้าไปจนถึงตาน้ำแห่งทะเลหรือเดินเข้าไปในขุมลึกแล้วหรือ
มีใครแสดงให้ท่านเห็นประตูแห่งความตาย
หรือท่านได้เห็นประตูเงาแห่งความตายแล้วหรือ
ท่านรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินหรือ ถ้าท่านรู้ทุกสิ่งแล้ว ก็จงบอกมา
หนทางไหนนำไปสู่ที่พำนักของความสว่าง
และที่ไหนเป็นสถานที่ของความมืด
ท่านจะได้นำทั้งแสงสว่างและความมืดไปอยู่ในเขตแดนของตน
หรืออย่างน้อยก็ชี้ทางให้มันกลับไปบ้านได้
แน่นอน ท่านต้องรู้ เพราะเวลานั้น ท่านเกิดมาแล้ว
จำนวนวันของท่านก็มากมาย”
โยบทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
“ดูเถิด ข้าพเจ้าไม่ใช่คนสำคัญ จะทูลตอบพระองค์ได้อย่างไร
ข้าพเจ้าเอามือปิดปาก ข้าพเจ้าได้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้ว
และจะไม่กราบทูลอีก
ข้าพเจ้ากราบทูลสองครั้งแล้ว จะไม่กราบทูลต่อไป”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 10:13-16)

            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วิบัติจงเกิดแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติจงเกิดแก่เจ้าเมืองเบธไซดา ถ้าอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นในเจ้าได้เกิดขึ้นที่เมืองไทระ และเมืองไซดอนแล้ว เขาเหล่านั้นคงได้นุ่งกระสอบ นั่งบนกองขี้เถ้า กลับใจเสียนานแล้วดังนั้น เมืองไทระและเมืองไซดอนจะรับโทษเบากว่าเจ้าในวันพิพากษา

           ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม เจ้าจะยกตนขึ้นถึงฟ้าเทียวหรือ เจ้าจะตกลงไปถึงแดนผู้ตาย

          ผู้ใดฟังท่าน ผู้นั้นฟังเรา ผู้ใดสบประมาทท่าน ผู้นั้นสบประมาทเรา ผู้ที่สบประมาทเรา ก็สบประมาทผู้ที่ทรงส่งเรามา”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก