"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ลำดับวงศ์ตระกูลของเลวี

  1. 1บุตรของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเกอร์โชม คือ ลิบนี และชิเมอี 3บุตรของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 4บุตรของเมรารีคือ มัคลีและมูชี

          คนเหล่านี้เป็นตระกูลของชนเลวีตามต้นตระกูลของตน

          5เกอร์โชมaเป็นบิดาของลิบนี ซึ่งเป็นบิดาของยาคัท ซึ่งเป็นบิดาของศิมมาห์ 6ซึ่งเป็นบิดาของโยอัค ซึ่งเป็นบิดาของอิดโด ซึ่งเป็นบิดาของเศรัค ซึ่งเป็นบิดาของเยอาเธรัย

          7บุตรของโคฮาทคือ อัมมีนาดับ ซึ่งเป็นบิดาของโครัค ซึ่งเป็นบิดาของอัสสีร์ 8ซึ่งเป็นบิดาของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเอบียาสาฟ ซึ่งเป็นบิดาของอัสสีร์ 9ซึ่งเป็นบิดาของทาคัท ซึ่งเป็นบิดาของอุรีเอล ซึ่งเป็นบิดาของอุสซียาห์ ซึ่งเป็นบิดาของชาอูล 10บุตรของเอลคานาห์คือ อามาสัยและอาคิโมท 11ซึ่งเป็นบิดาของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบิดาของโศฟัย ซึ่งเป็นบิดาของนาคัท 12ซึ่งเป็นบิดาของเอลีอับ ซึ่งเป็นบิดาของเยโรคัม ซึ่งเป็นบิดาของเอลคานาห์ 13บุตรของซามูเอลคือ โยเอล บุตรคนแรก และอาบียาห์ บุตรคนที่สอง

          14บุตรของเมรารีคือ มัคลี ซึ่งเป็นบิดาของลิบนี ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอี ซึ่งเป็นบิดาของอุสซาห์ 15ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอา ซึ่งเป็นบิดาของคักกียาห์ ซึ่งเป็นบิดาของอาสายาห์

ชนเลวีที่เป็นนักขับร้องb

                16คนเหล่านี้เป็นผู้ที่กษัตริย์ดาวิดทรงแต่งตั้ง ให้ดูแลการขับร้องในพระวิหารของพระเจ้าเมื่อหีบพันธสัญญามาประดิษฐานอยู่ที่นั่นแล้ว 17เขาทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่นักขับร้องอยู่หน้ากระโจมนัดพบซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้า ก่อนที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม เขาปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาของตน

          18ต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับร้องพร้อมกับบรรดาบุตรc

          จากเชื้อสายโคฮาทคือเฮมาน นักขับร้องซึ่งเป็นบุตรของโยเอล ซึ่งเป็นบุตรของซามูเอล 19ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบุตรของเยโรคัม ซึ่งเป็นบุตรของเอลีเอล ซึ่งเป็นบุตรของโทอัค 20ซึ่งเป็นบุตรของศูฟ ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบุตรของมาคัท ซึ่งเป็นบุตรของอามาสัย 21ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบุตรของโยเอล ซึ่งเป็นบุตรของอาซาริยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของเศฟันยาห์ 22ซึ่งเป็นบุตรของทาคัท ซึ่งเป็นบุตรของอัสสีร์ ซึ่งเป็นบุตรของเอบยาสาฟ ซึ่งเป็นบุตรของโครัค 23ซึ่งเป็นบุตรของยิสฮาร์ ซึ่งเป็นบุตรของโคฮาท ซึ่งเป็นบุตรของเลวี ซึ่งเป็นบุตรของอิสราเอล

          24อาสาฟผู้ร่วมงานdของเฮมานยืนอยู่ข้างขวาของเขา อาสาฟเป็นบุตรของเบเรคิยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของชิเมอา 25ซึ่งเป็นบุตรของมีคาเอล ซึ่งเป็นบุตรของบาอาเสยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของมัลคิยาห์ 26ซึ่งเป็นบุตรของเอทนี ซึ่งเป็นบุตรของเศ-ราห์ ซึ่งเป็นบุตรของอาดายาห์ 27ซึ่งเป็นบุตรของเอธาน  ซึ่งเป็นบุตรของศิมมาห์ ซึ่งเป็นบุตรของชิเมอี 28ซึ่งเป็นบุตรของยาคัท ซึ่งเป็นบุตรของเกอร์โชม ซึ่งเป็นบุตรของเลวี

          29เชื้อสายของเมรารีเป็นผู้ร่วมงานของเฮมานด้วย เขายืนอยู่ข้างซ้าย คือ เอธาน บุตรของคีชี บุตรของอับดี บุตรของมัลลุค 30บุตรของคาชาบิยาห์ บุตรของอามาซิยาห์ บุตรของคิลคียาห์ 31บุตรของอัมซี บุตรของบานี บุตรของชาเมอร์ 32บุตรของมัคลี บุตรของมูชี บุตรของเมรารี บุตรของเลวี

ชนเลวีอื่นๆ

            33ชนเลวีผู้ร่วมงานคนอื่นได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานต่างๆ ในกระโจมที่ประทับของพระวิหาร 34แต่อาโรนกับบรรดาบุตรถวายเครื่องบูชาบนพระแท่นเผาเครื่องบูชา และบนพระแท่นเผากำยาน เขายังรับผิดชอบงานทั้งหมดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และถวายบูชาชดเชยบาปของอิสราเอล ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สั่งไว้

          35ต่อไปนี้เป็นบุตรของอาโรน คือ เอเลอาซาร์ บิดาของฟีเนหัส บิดาของอาบีชูวา 36บิดาของบุคคี บิดาของอุสซี บิดาของเศรัคยาห์ 37บิดาของเมราโยท บิดาของอามาริยาห์ บิดาของอาคิทูบ 38บิดาของศาโดก บิดาของอาคิมาอัส

เมืองของเชื้อสายของอาโรน

            39ต่อไปนี้เป็นที่อาศัยของเชื้อสายของอาโรนตามเขตแดนที่กำหนดไว้

เชื้อสายของอาโรนที่จับฉลาก ได้รับส่วนแบ่งที่อาศัยเป็นกลุ่มแรกคือตระกูลของโคฮาท 40เขาได้รับเมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์กับทุ่งหญ้าโดยรอบ 41แต่คาเลบบุตรของเยฟุนเนห์ได้รับทุ่งนาและชนบทรอบเมืองนั้น 42เชื้อสายของอาโรนยังได้รับเมืองลี้ภัย คือเมืองเฮโบรน เมืองลิบนาห์กับทุ่งหญ้า เมืองยาททีร์ เมืองเอชเทโมอากับทุ่งหญ้า 43เมืองคีเอซกับทุ่งหญ้า เมืองเดบีร์กับทุ่งหญ้า 44เมืองอาชานกับทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชกับทุ่งหญ้า 45เขายังได้รับเมืองลี้ภัยในเขตแดนของชนเผ่าเบนยามิน คือเมืองเกบากับทุ่งหญ้า เมืองอาเลเมทกับทุ่งหญ้า เมืองอานาโธทกับทุ่งหญ้า รวมเป็นสิบสามเมืองด้วยกัน

เมืองของชนเลวีอื่นๆ

            46ครอบครัวอื่นๆ ที่เป็นเชื้อสายของโคฮาทจับฉลากได้รับสิบเมืองในเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า 47ครอบครัวที่เป็นเชื้อสายของเกอร์โชมได้รับสิบสามเมืองในเขตแดนของชนเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และเผ่ามนัสเสห์ในแคว้นบาชาน 48ครอบครัวที่เป็นเชื้อสายของเมรารีจับฉลากได้รับสิบสองเมืองในเขตแดนของชนเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน 49ชาวอิสราเอลให้เมืองเหล่านี้กับทุ่งหญ้าโดยรอบแก่ชนเผ่าเลวี 50เขายังจับฉลากให้เมืองต่างๆที่ได้ออกชื่อไว้ในเขตแดนของชนเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และเผ่าเบนยามิน แก่ชนเผ่าเลวีอีกด้วย

          51ครอบครัวที่เป็นเชื้อสายของโคฮาทจับฉลาก ได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่าเอฟราอิม 52เขาได้รับเมืองลี้ภัยต่างๆ คือเมืองเชเคมกับทุ่งหญ้าในแถบภูเขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์กับทุ่งหญ้า 53เมื่องโยกเมอัมกับทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนกับทุ่งหญ้า 54เมืองอัยยาโลนกับทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโมนกับทุ่งหญ้า 55และได้รับเมืองลี้ภัยในเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า คือเมืองอาเนอร์กับทุ่งหญ้า เมืองบิเลอัมกับทุ่งหญ้า ครอบครัวอื่นๆที่เป็นเชื้อสายของโคฮาทได้รับเมืองเหล่านี้

          56ครอบครัวที่เป็นเชื้อสายของเกอร์โชมจับฉลาก ได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า คือเมืองโกลานกับทุ่งหญ้าในแคว้นบาชาน เมืองอัชทาโรทกับทุ่งหญ้า 57เขาได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่าอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชกับทุ่งหญ้า เมืองดาเบรัทกับทุ่งหญ้า 58เมืองราโมทกับทุ่งหญ้า เมืองอาเนมกับทุ่งหญ้า 59เขาได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่าอาเชอร์ คือเมืองมาชาลกับทุ่งหญ้า เมืองอับโดนกับทุ่งหญ้า 60เมืองคูกกกับทุ่งหญ้า เมืองเรโคบกับทุ่งหญ้า 61เขาได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่านัฟทาลี คือเมืองเคเดชในแคว้นกาลิลีกับทุ่งหญ้า เมืองคัมโมนกับทุ่งหญ้า เมืองคีริยาธาอิมกับทุ่งหญ้า

          62ครอบครัวอื่นๆที่เป็นเชื้อสายของเมรารีได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่าเศบูลุน คือเมืองริมโมโนกับทุ่งหญ้า เมืองทาโบร์กับทุ่งหญ้า 63เขาได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่ารูเบนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค คือเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารกับทุ่งหญ้า 64เมืองเคเดโมทกับทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอัทกับทุ่งหญ้า 65เขายังได้รับเมืองในเขตแดนของชนเผ่ากาดอีกด้วย คือเมืองราโมทในแคว้นกิเลอาดกับทุ่งหญ้า เมืองมาคะนาอิมกับทุ่งหญ้า     66เมืองเคชโบนกับทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์กับทุ่งหญ้า

6 a เกอร์โชม (ซึ่งยังมีชื่ออีกว่า “เกอร์โชน” ใน กดว) คงจะเป็นลูกหลานของโมเสส ตามธรรมประเพณีในอาณาจักรเหนือ (อพย 2:22; วนฉ 18:30) ครอบครัวของเกอร์โชมได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสักการสถานที่เมืองดาน ซึ่งเป็นคู่แข่งของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อาณาจักรแตกแยกแล้ว – เพราะเหตุนี้ ตำนานสงฆ์จึงให้ความสำคัญแก่เชื้อสายของโคฮาทมากกว่าเชื้อสายของเกอร์โชม

b ผู้เขียนพงศาวดารมีทัศนะคล้ายกับ อสย บทที่ 12, 25 และ 26; ฮชย 14:3 และบางที มลค 1:11 คือคิดว่าบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ (เพลงสรรเสริญ สารภาพบาป และขอบพระคุณ) เป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมในพระวิหาร เขาจึงกล่าวว่ากษัตริย์ดาวิดทรงเป็นผู้แต่งตั้งคณะนักขับร้องในพระวิหารด้วย

c นักขับร้อง 3 คนในรัชสมัยของกษัตริยดาวิด คือ เฮมาน อาสาฟ และเอธาน (หรือ “เยดูธูน” ใน 1 พศด 25:1,3; ดูบทที่ 16 ด้วย)  ผู้เขียนนำนักขับร้องทั้งสามคนนี้ให้เข้ามาเป็นเชื้อสายของโคฮาท เกอร์โชม และเมรารีตามลำดับ – เฮมานและอาสาฟเป็นกวีและนักปราชญ์โบราณ – ในข้อความนำหน้าเพลงสดุดีที่ 88 เรียกเฮมานว่าเป็น “คนพื้นเมือง” ซึ่งหมายความว่าเป็นลูกหลานของชาวปาเลสไตน์ดั้งเดิมก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้ามายึดครองแผ่นดิน – ข้อความนำหน้าเพลงสดุดีที่ 89 ก็เรียกเอธานว่า “คนพื้นเมือง” ด้วยเช่นเดียวกัน (ดู 1 พกษ 5:11 ด้วย) – ดูเหมือนว่ากษัตริย์ดาวิดทรงใช้นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญชาวคานาอันมาจัดระเบียบการขับร้องสำหรับพิธีกรรมในสักการสถาน *** การที่ 1 พศด 2:6 นำชื่อเฮมานและเอธานเข้าอยู่ในเชื้อสายของยูดาห์อาจมาจากความสับสนของคำว่า “พื้นเมือง” (“เอสรา” ในภาษาฮีบรู) กับชื่อ “เศ-ราห์” บุตรของยูดาห์  - ดู ปฐก 38:30; 46:12.

d “ผู้ร่วมงาน” – แปลตามตัวอักษรว่า “พี่” หรือ “น้อง” (ชาย) – แต่ในภาษาฮีบรู คำนี้มีความหมายกว้างมาก อาจหมายถึงญาติพี่น้องห่างๆ หรือแม้แต่ “เพื่อนร่วมงาน” ก็ได้ด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก