"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ง. ชนเผ่าทางใต้a

ยูดาห์และโชบาล

  1. 1เชื้อสายของยูดาห์คือเปเรศ เฮสโรน คารมี ฮูร์ และโชบาล 2เรอายาห์ บุตรของโชบาลเป็นบิดาของยาคัท ยาคัทเป็นบิดาของอาหุมัยและลาหัด คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวเมืองโศราห์

เชื้อสายของฮูร์

          3ผู้สร้างเมืองเอธามคือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช น้องสาวของเขาชื่อฮัสเซเลลโปนี

4เปนูเอลเป็นผู้สร้างเมืองเกโดร์ เอเซอร์เป็นผู้สร้างเมืองคุชาห์

คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮูร์ บุตรคนแรกของเอฟราธาห์ และเป็นผู้สร้างเมืองเบธเลเฮม

เชื้อสายของอัชฮูร์

            5อัชฮูร์ผู้สร้างเมืองเทโคอามีภรรยาสองคนคือ เคลาห์และนาอาราห์

          6เขามีบุตรเกิดจากนางนาอาราห์คือ อาหุสซาม เคเฟอร์ เทเมนี และฮาอาคัชตารี คนเหล่านี้เป็นบุตรของนางนาอาราห์

          7บุตรของนางเคลาห์คือ เศเรท อิสคาร์ และเอทนาน

          8โคชเป็นบิดาของอานูบ โศเบบาห์ และครอบครัวของอาคารเคลบุตรของฮารูม 9ยาเบสมีเกียรติมากกว่าบรรดาพี่น้อง มารดาเคยเรียกเขาว่า “ยาเบส” เพราะคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดมากb 10ยาเบสวอนขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรข้าพเจ้า ขยายเขตแดนของข้าพเจ้า ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า ขอทรงพิทักษ์รักษาให้พ้นจากเหตุร้ายที่จะทำให้ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเถิด” พระเจ้าก็ประทานให้ตามที่เขาทูลขอ

เชื้อสายของคาเลบ

            11เคลูบพี่ชายของชูคาห์เป็นบิดาของเมคีร์ ซึ่งเป็นบิดาของเอชโทน 12เอชโทนเป็นบิดาของเบธราฟา ปาเสอัค และเตคินนาห์ ซึ่งสร้างเมืองอิรนาคัช คนเหล่านี้เป็นเชื้อสายของเรคาบ

          13บุตรของเคนัสคือ โอทนีเอลและเสไรอาห์ บุตรของโอทนีเอลคือคาธัทและเมโอโนธัย 14เมโอโนธัยเป็นบิดาของโอฟราห์ เสไรอาห์เป็นบิดาของโยอาบซึ่งเป็นบรรพบุรุษของบรรดาช่างฝีมือที่อาศัยอยู่ในหุบเขาที่มีชื่อว่า “หุบเขาช่างฝีมือ”c

          15ลูกหลานของคาเลบ บุตรของเยฟุนเนห์คือ อิรู เอลาห์ และนาอัม เคนัสเป็นบุตรของเอลาห์

          16บุตรของเยฮัลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทิรียา และอาสาเรล

          17กบุตรของเอสราห์คือ เยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน 18ขเมเรดแต่งงานกับนางบิทิยาห์d พระธิดาของพระเจ้าฟาโรห์ 17ขนางให้กำเนิดมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้สร้างเมืองเอชเทโมอา 18กเมเรดยังมีภรรยาชาวยูดาห์ซึ่งให้กำเนิดบุตรสามคน คือเยเรด ผู้สร้างเมืองเกโดร์ เคเบอร์ ผู้สร้างเมืองโสโค และเยคูธีเอล ผู้สร้างเมืองศาโนอัค

          19โฮดียาห์แต่งงานกับน้องสาวของนาคัม เชื้อสายของเขาเป็นต้นตระกูลเกเรมซึ่งอยู่ในเมืองเคอีลาห์ และเป็นต้นตระกูลมาอาคัท ซึ่งอยู่ในเมืองเอชเทโมอา

                20บุตรของชีโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนคานัน และทิโลน

          บุตรของอิชอีคือ โศเคท และเบนโศเคท

เชื้อสายของเชลาห์e

          21เชื้อสายของเชลาห์ซึ่งเป็นบุตรของยูดาห์คือ แอร์ ผู้สร้างเมืองเลคาห์ ลาอาดาห์ ผู้สร้างเมืองมาเรชาห์ และครอบครัวต่างๆของช่างทอผ้าป่านที่เมืองอัชเบอา 22โยคิมและชาวเมืองโคเซบา โยอาช และสาราฟซึ่งแต่งงานกับหญิงชาวโมอับf แล้วกลับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเมืองเบธเลเฮมg – เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโบราณมาก – 23คนเหล่านี้เป็นช่างปั้นหม้อ รับราชการอยู่ที่เมืองเนทาอิมและเกเดราห์

เชื้อสายของสิเมโอนh

          24บุตรของสิเมโอนคือ เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศรัค และชาอูล 25ชาอูลเป็นบิดาของชัลลูม ซึ่งเป็นบิดาของมิบสัม ซึ่งเป็นบิดาของมิชมา 26มิชมาเป็นบิดาของคัมมูเอล ซึ่งเป็นบิดาของศักคูร์ ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอี 27ชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคน และบุตรหญิงหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีมีบุตรจำนวนน้อย ครอบครัวของเผ่าสิเมโอนจึงไม่ทวีขึ้นเท่ากับเชื้อสายของเผ่ายูดาห์

          28ชนเผ่าสิเมโอนตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ คาซารชูอาล 29บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30เบธูเอล โครมาห์ ศิกลัค 31เบธมารคาโบท คาซารสูสิม เบธบิรี และชาอาราอิม เมืองเหล่านี้เป็นเมืองของชนเผ่าสิเมโอนจนถึงรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด 32ชนเผ่าสิเมโอนยังอยู่ตามเมืองต่างๆอีกห้าเมืองคือ อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน 33และตามหมู่บ้านต่างๆโดยรอบ จนถึงเมืองบาอัล เมืองเหล่านี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งของเขา เป็นรายชื่อของเขาตามวงศ์ตระกูล 34เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรของอามาซิยาห์ 35โยเอล เยฮูบุตรของโยชิบียาห์ บุตรของเสไรอาห์ บุตรของอาสิเอล 36เอลีโอเอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชคายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37ศีซา บุตรของชิฟอี บุตรของอาโลน บุตรของเยดายาห์ บุตรของชิมรี บุตรของเชไมอาห์ 38คนที่มีชื่อเหล่านี้เป็นหัวหน้าครอบครัวในตระกูลของตนซึ่งทวีจำนวนขึ้นมากมาย 39เขาจึงแยกย้ายกันไปถึงทางเข้าเมืองเกโดร์iทางทิศตะวันออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของตน 40เขาพบทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ และแผ่นดินก็กว้างขวางสงบเงียบดี ชนเผ่าฮามjเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน

          41แต่ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ บุคคลที่มีนามซึ่งเราได้กล่าวถึงนี้ได้เข้ามาโจมตีและทำลายกระโจมและที่อาศัยkของชนเผ่าฮามซึ่งเขาพบอยู่ที่นั่น ทำลายล้างจนไม่เหลือร่องรอยถึงทุกวันนี้ แล้วตั้งหลักแหล่งแทนที่ เพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้าอุดมสำหรับฝูงแพะแกะของตน

          42เชื้อสายของสิเมโอนจำนวนห้าร้อยคนไปที่ภูเขาเสอีร์ มีผู้นำชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์ และอุสซีเอล คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชอี

          43เขาฆ่าชาวอามาเลขที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ แล้วตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

4 a รายชื่อเชื้อสายของยูดาห์ ฮูร์ และคาเลบในบทนี้ คล้ายกับรายชื่อในบทที่ 2 แต่แตกต่างกันในรายละเอียด และยังมีรายชื่อเชื้อสายของอัชฮูร์และเชลาห์เพิ่มเข้ามาอีก ข้อความนี้อาจเป็นข้อความที่เสริมเข้ามาในภายหลังโดยใช้แหล่งข้อมูลอื่น – ข้อความดั้งเดิมเกี่ยวกับสิเมโอนใน 4:24-43 น่าจะติดกันกับ 2:3-17 ซึ่งกล่าวถึงเชื้อสายของยูดาห์

b “คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด” – เป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรู เพราะชื่อ “ยาเบส” ชวนให้คิดถึงคำ “เบโอเสบ” ซึ่งแปลว่า “ด้วยความเจ็บปวด”

c “หุบเขาช่างฝีมือ” – ดู นหม 11:35 – “ช่างฝีมือ” เหล่านี้อาจเป็นช่างแกะสลักไม้และช่างเหล็ก

d เรานำข้อ 18ข มาแทรกในข้อ 17 เพื่อความชัดเจน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูในข้อ 17 มีเพียง “นางให้กำเนิด” ซึ่งผู้อ่านไม่รู้ว่า “นาง” เป็นใคร

e ข้อความในข้อ 21-23 ไม่เข้ากับรายชื่อเชื้อสายของยูดาห์ในบทนี้ – ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองเบธเลเฮมและชาวโมอับยังมีเล่าในหนังสือนางรูธ และ 2 ซมอ 22:3 – ในสมัยโบราณอาชีพต่างๆมักจะสืบทอดต่อกันมาในครอบครัว (ดูข้อ 14) และขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่อยู่อาศัยและความต้องการของสังคม

f “แต่งงานกับหญิงชาวโมอับ” – ดู นรธ บทที่ 1 – บางคนแปลว่า “ปกครองในแคว้นโมอับ” – เพราะกริยา “บ-อ-ล” แปลได้ทั้ง “แต่งงาน” (=เป็นสามี) และ “ปกครอง” (=เป็นเจ้านาย)

g “เมืองเบธเลเฮม” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับว่า “เมืองเลเฮม”

h ข้อความตอนนี้ประกอบด้วยรายชื่อลำดับวงศ์ตระกูล (ข้อ 24-27) รายชื่อของเมืองต่างๆ (ข้อ 28-33) และการอพยพย้ายถิ่นของตระกูลต่างๆของเผ่าสิเมโอน (ข้อ 34-43) -- ข้อ 31ข บอกว่าเผ่าสิเมโอนเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเผ่ายูดาห์ในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด (ยชว บทที่ 15 กล่าวว่าเมืองเหล่านี้เป็นเมืองของชนเผ่ายูดาห์) - ชนเผ่าสิเมโอนยังดำเนินชีวิตอย่างชนเผ่าเร่ร่อนอีกถึง 3 ศตวรรษ (ดูข้อ 39ฯ)

i “เกโดร์” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เกราร์”

j “ชนเผ่าฮาม” - ตาม 1:8 เชื้อสายของฮามอาศัยอยู่ทั้งในแผ่นดินคานาอันและในทวีปอัฟริกา - ในที่นี้หมายถึงเพียงชนชาติที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล

k “ที่อาศัย” – ยังแปลได้อีกว่า “ชนชาวเมอูนิม”  ดู 2 พศด 20:1.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก