"จงไปประกาศว่า อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว" (มธ. 9:35-10:1,6-8)