"เพราะพระจิตของพระเจ้าจะทรงสอนท่าน ในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไร" (ลก. 12:8-12)