"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

    33. 1ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเผชิญหน้ากับภัยใดๆได้

          ถ้าเขาถูกทดลอง พระองค์ก็จะทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

          2ผู้มีปรีชาย่อมไม่เกลียดธรรมบัญญัติa

          ผู้เสแสร้งปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นเหมือนเรือที่อยู่ในพายุ

          3มนุษย์ที่รู้จักคิดย่อมวางใจในธรรมบัญญัติb

          สำหรับเขา ธรรมบัญญัติน่าเชื่อถือเหมือนคำตอบจากพระเจ้า

          4จงเตรียมคำพูดของท่านให้ดี แล้วผู้ฟังจะตั้งใจฟังท่าน

          จงเรียบเรียงคำสั่งสอนที่ท่านเคยได้รับก่อนจะตอบคำถามc

          5ความรู้สึกของคนโง่เป็นเหมือนล้อเกวียน

          ความคิดของเขาวนเวียนเหมือนแกนล้อ

          6มิตรที่พูดถากถางเป็นเหมือนม้าที่คึกคะนอง

          มันร้องลั่น ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้ขี่

ความแตกต่างในสังคม

            7ทำไมวันหนึ่งจึงสำคัญกว่าอีกวันหนึ่งd

          ในเมื่อแสงสว่างของทุกวันตลอดปีก็มาจากดวงอาทิตย์

          8ก็เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระประสงค์ให้ต่างกัน

          พระองค์ทรงกำหนดฤดูกาลและงานสมโภชต่างๆ

          9พระองค์ทรงยกบางวันขึ้นเป็นวันสำคัญและวันศักดิ์สิทธิ์

          และทรงปล่อยวันอื่นๆไว้เป็นวันธรรมดา

          10มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ทุกคนล้วนมาจากฝุ่นดิน

          เพราะพระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาจากฝุ่นดิน

          11แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยพระปรีชาญาณeยิ่งใหญ่ให้แตกต่างกัน

          ทรงบันดาลให้วิถีชีวิตของเขาไม่เหมือนกัน

          12พระองค์ทรงอวยพระพรและทรงยกย่องบางคน

          ทรงบันดาลให้บางคนศักดิ์สิทธิ์และมาอยู่ใกล้ชิดพระองค์

          พระองค์ทรงสาปแช่งบางคน ทรงกดเขาให้ต่ำลง

          และทรงขับไล่เขาออกจากตำแหน่ง

          13ดินเหนียวอยู่ในมือช่างปั้นหม้อซึ่งจะปั้นให้เป็นรูปใดก็ได้fตามใจชอบฉันใด

          มนุษย์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง

          ผู้ทรงตอบแทนเขาตามพระวินิจฉัยฉันนั้น

          14ความดีอยู่ต่อหน้าความชั่ว

          ชีวิตอยู่ต่อหน้าความตาย

          ผู้ยำเกรงพระเจ้าก็อยู่ต่อหน้าคนบาปเช่นเดียวกันg

          15จงพิจารณาพระราชกิจทั้งปวงของพระผู้สูงสุด

          ทุกสิ่งอยู่เป็นคู่ตรงข้ามกัน

          16แม้ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเวร

          เหมือนคนเดินตามคนเก็บผลองุ่นเพื่อเก็บผลที่เหลือ

          17ข้าพเจ้าก็บรรลุจุดหมายเดชะพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

          เหมือนคนเก็บผลองุ่นนำมาใส่บ่อย่ำจนเต็ม

          18จงรู้เถิดว่า ข้าพเจ้ามิได้ทำงานเพื่อข้าพเจ้าคนเดียว

          แต่ทำงานเพื่อทุกคนที่แสวงหาการเรียนรู้

          19บรรดาหัวหน้าประชากร โปรดฟังข้าพเจ้าเถิด

          ท่านทั้งหลายผู้นำที่ประชุมh จงตั้งใจฟังเถิด

การเป็นหัวหน้าครอบครัว

            20จงอย่าให้บุตร ภรรยา พี่น้อง หรือมิตรสหาย

          มีอำนาจเหนือท่านตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

          อย่ายกทรัพย์สมบัติของท่านให้แก่ผู้ใด

          เพราะท่านอาจจะต้องเสียใจและต้องขอกลับคืนมา

          21ตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และยังหายใจ

          จงอย่ายอมให้ผู้ใดมีอำนาจเหนือท่าน

          22ให้ลูกๆวอนขอจากท่าน

          ดีกว่าที่ท่านจะต้องไปวอนขอจากเขา

          23ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงวางตนเป็นนายเสมอ

          อย่าให้ผู้ใดทำให้ชื่อเสียงของท่านต้องมัวหมอง

          24เมื่อวันแห่งชีวิตของท่านถึงจุดจบ

          เวลาใกล้จะตาย จงแจกจ่ายมรดกของท่าน

ทาสi

                        25หญ้า แส้ และสัมภาระมีไว้สำหรับลา

          อาหาร การตีสั่งสอน และการงานมีไว้สำหรับทาส

          26จงให้ทาสทำงาน แล้วท่านจะพักผ่อนได้

          ถ้าปล่อยให้มือของเขาว่างงานj เขาจะแสวงหาอิสรภาพ

          27แอกและบังเหียนใช้กับคอโคเพื่อควบคุมฉันใด

          ทาสที่เลวก็ต้องใช้การทรมานและการลงโทษควบคุมฉันนั้น

          28จงจับเขาให้ทำงาน เขาจะได้ไม่อยู่ว่างเปล่าk

          เพราะการอยู่ว่างเปล่าสอนให้ทำความชั่วนานาชนิด

          29จงบังคับให้เขาทำงาน เพราะเป็นหน้าที่ของเขา

          ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง ก็จงจับเขาล่ามโซ่ไว้

          30แต่อย่าเรียกร้องจากผู้ใดมากเกินไป

          อย่าทำสิ่งใดผิดความยุติธรรม

          31ถ้าท่านมีทาสคนเดียว จงทำกับเขาเหมือนทำกับตนเอง

          เพราะท่านได้เขามาด้วยโลหิตl

          32ถ้าท่านมีทาสคนเดียว จงทำกับเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นพี่น้อง

          เพราะท่านต้องการเขาเหมือนต้องการตนเอง

          33ถ้าท่านทำทารุณกับเขา เขาจะหลบหนีไป

          แล้วท่านจะไปตามหาเขาทางใดเล่า

33 a “ผู้มีปรีชาย่อมไม่เกลียดธรรมบัญญัติ”  -- ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้เกลียดธรรมบัญญัติย่อมไม่มีปรีชา”

b “ย่อมวางใจในธรรมบัญญัติ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ย่อมเข้าใจพระวาจาของพระยาห์เวห์”

c “ก่อนจะตอบคำถาม” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แล้วท่านจึงจะทำ”

d “สำคัญกว่าอีกวันหนึ่ง” – ผู้เขียนไม่ต้องการกล่าวถึงความแตกต่างของวันว่าจะสั้นหรือยาว แต่ต้องการกล่าวถึงความแตกต่างทางศาสนาว่าวันใดเป็นวันสำคัญ วันใดเป็นวันธรรมดา (ดู ข้อ 9)

e “ด้วยพระปรีชาญาณ” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ด้วยความรู้”

f “ปั้นให้เป็นรูปใดก็ได้” – แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึ่ง และตามสำนวนแปลโบราณภาษาละติน –  ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ทุกทางของเขา”

g ต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมว่า “ดังนั้นความมืดอยู่ต่อหน้าแสงสว่างอีกด้วย”

h “ที่ประชุม”  หมายถึง “ศาลาธรรม” ที่ชาวยิวผู้ยำเกรงพระเจ้ามาชุมนุมเพื่อศึกษาเล่าเรียน

i เรื่องการปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อทาส ดู อพย 21:20-21; มธ 18:34; ลก 12:46 – กระนั้นก็ดี มิใช่ว่าทาสต้องขึ้นกับนายในทุกเรื่อง เขายังมีสิทธิบางประการที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้อย่างละเอียด (อพย 21:1-6,26-27; ลนต 25:46; ฉธบ 15:12-18 และดูข้อ 30,31-33 ของบทนี้ด้วย)  เทียบท่าทีของนักบุญเปาโลต่อทาส ใน อฟ 6:5-9; คส 4:1; ฟม 16.

j “แล้วท่านจะพักผ่อนได้” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาจะหาเวลาพักผ่อน” ** “ถ้าปล่อยให้มือของเขาว่างงาน” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูบางฉบับว่า “ถ้าเขายกหัวขึ้น”

k “เขาจะได้ไม่อยู่ว่างเปล่า” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เกรงว่าเขาจะแข็งข้อ(เป็นกบฏ)”

l “ด้วยโลหิต” อาจหมายความว่านายต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาเงินมาซื้อทาส หรือต้องเสี่ยงชีวิตในสงครามเพื่อจะได้เชลยมาเป็นทาส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก