รายการคาทอลิกกระเหรี่ยง
แบ่งปันพระวาจาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

 12 กันยายน ค.ศ.2021
(ภาษากระเหรี่ยง)