"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)


ถวายพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับภาษาไทยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

        พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ สมัชชาสามัญครั้งที่ 8 ที่ NEMI กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 ฉลอง 50 ปีของเอกสาร Dei Verbum มีผู้ร่วมประชุม 133 คน จากอาฟริกา 18 คน อเมริกา 33 คน เอเชีย-โอเชียเนีย 41 คน ยุโรป 24 คน ตะวันออกกลาง 4 คน อื่นๆ 13 คน โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ถวายพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015(ภาพจาก Vatican Radio)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก