"..ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้" (ลก.13-1-9)