"แม่ นี่คือลูกของแม่"  "....นี่คือแม่ของท่าน.." (ยน. 19:25-27)