"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
บทอ่านจากหนังสือประกาศกบารุค (บรค 5:1-9)
          
กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด จงสวมสิริรุ่งโรจน์เป็นอาภรณ์งดงามที่มาจากพระเจ้าไว้ตลอดไป จงสวมความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม จงสวมสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้านิรันดรเป็นมงกุฎบนศีรษะ เพราะพระเจ้าจะทรงสำแดงความรุ่งโรจน์ของท่าน แก่ทุกคนภายใต้ท้องฟ้า พระเจ้าจะทรงเรียกนามของท่านตลอดไปว่า “สันติจากความชอบธรรม” และ “สิริรุ่งโรจน์จากความยำเกรงพระเจ้า” กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงยืนบนที่สูง จงมองไปทางทิศตะวันออกเถิด จงเห็นบรรดาบุตรของท่านมาชุมนุมกัน จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามพระดำรัสของพระเจ้า เขาโห่ร้องยินดีเพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงเขา เขาต้องเดินออกไปจากท่าน เพราะศัตรูกวาดต้อนเขาไป บัดนี้ พระเจ้าทรงนำเขากลับมาหาท่าน ได้รับการยกย่องรุ่งเรืองดุจกษัตริย์ทรงชัยบนพระบัลลังก์ พระเจ้าทรงบัญชาให้ภูเขาสูงและหินผาถาวรถูกปรับให้ต่ำลง ทรงบัญชาหุบเขาให้ถูกถมจนเต็มเป็นพื้นดินราบ เพื่ออิสราเอลจะได้เดินอย่างปลอดภัยในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงบัญชาให้ป่าและต้นไม้หอมทุกชนิดแผ่ร่มเงาปกคลุมอิสราเอล พระเจ้าจะทรงส่องแสงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์นำอิสราเอลด้วยความยินดี พระองค์จะประทานความรักมั่นคงและความชอบธรรมแก่เขาด้วย

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี (ฟป 1:4-6,8-11)
               พี่น้อง ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้งข้าพเจ้าอ้อนวอนขอพระพรสำหรับทุกท่านด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะท่านทั้งหลายได้ร่วมมือในการประกาศข่าวดี ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มกิจการที่ดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู
พระเจ้าจะทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่า ข้าพเจ้ามีความรักใคร่เอ็นดูท่านเพียงไรในความรักของพระคริสตเยซู ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆขึ้น ยังให้เกิดความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง ท่านจะสามารถแยกได้ว่า สิ่งใดดีเยี่ยมจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า จะได้บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และการสรรเสริญพระเจ้า

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 3:1-6)
              ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบริอัส ปอนทิอัสปิลาต เป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย กษัตริย์เฮโรด เป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปพระอนุชา เป็นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนีย เป็นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลน อันนาสและคายาฟาส เป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้าได้มาถึงยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทั่วแม่น้ำจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือบันทึกถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ว่า มีเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า

 

ข้อคิด
            ก่อนที่นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างจะปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ท่านได้ยินเสียงเรียกและพระดำรัสของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบและปราศจากความวุ่นวาย บางครั้งชีวิตของเราจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แบบนี้บ้างเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่กำลังตรัสกับเรา ตราบใดที่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบนิ่งอย่างน้อยสักครู่หนึ่ง เราจะไม่มีวันได้ยินเสียงของพระเจ้าและเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำระหว่างเตรียมรับเสด็จพระบุตรของพระองค์ เหมือนที่นักบุญเปาโลกบอกเราในบทอ่านที่สองให้เราใช้สามสัปดาห์ที่เหลืออยู่ทำตนให้ “เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากคำตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า” (ฟป 1:10)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก