"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
             โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต “พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเขา” (Aperuit Illis) พระองค์ทรงประกาศให้ “วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สาม เทศกาลธรรมดา” ของทุกปี เป็น “วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ซึ่งเป็นวันอุทิศให้กับการฉลอง การศึกษา และการเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้า อีกทั้งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวยิวและอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน พร้อมกันนี้พระองค์ทรงนำเสนอกิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยให้คริสตชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการประกาศพระวาจาของพระเจ้าในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแห่พระคัมภีร์ พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ การมอบพระคัมภีร์ให้สัตบุรุษ เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้ผู้อภิบาลทั้งหลายเตรียมบทเทศน์ด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วย

           ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 (และตรงกับวันตรุษจีนด้วย) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยมี คุณครูสุพรรณี บุญรัตน์ คุณธัญพร ป้องศรี คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณจ๋า น้องไอซ์ และอาสาสมัครบางท่าน ได้ร่วมมือร่วมใจเปิดบูธรณรงค์ ส่งเสริมให้สัตบุรุษรัก และอ่านพระวาจา โดยใช้กิจกรรมพระคัมภีร์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดยมีคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เจ้าอาวาส และองค์กรคาทอลิกของวัดร่วมมือกันก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมฯเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้าในวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ด้วย

           มีสัตบุรุษทั่งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณคุณพ่อและองค์กรคาทอลิกของวัดฯที่ร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมฯนี้เป็นอย่างดี และประชาสัมพันธ์ในวัดเชิญชวนคริสตชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

สุขสันต์วันพระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ2023

หมายเหตุ:วันอาทิตย์นี้เป็นครั้งที่สองที่มาจัดกิจกรรมพระคัมภีร์ที่นี่!!

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก