"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม

          11พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นb      12สอนเราให้ละทิ้งอธรรมและโลกียตัณหา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพรักพระเจ้าในโลกนี้  13ขณะที่เรากำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซูc พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา เป็นความสุขที่เราหวังไว้  14พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลายd ชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี

          15ท่านจงสอนข้อความเหล่านี้ จงตักเตือนอย่างผู้มีอำนาจ อย่าให้ใครดูถูกท่านได้b พระหรรษทาน หรือ พระเมตตาของพระเจ้าที่มีประสิทธิผล (ฮชย 2:2 เชิงอรรถ c;) และความดีของพระองค์ ความรักของพระองค์ต่อมนุษยชาติ (3:4;) ได้ปรากฏขึ้นนำหน้า "การแสดงพระองค์" (ข้อ 13) (1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f;) และในทำนองเดียวกัน (เหมือนกับข้อ 1-3) ข้อ 11-14 และ 3:4-7 เป็นการบรรยายถึงข้อเรียกร้องและผลของงานกอบกู้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

c การยืนยันอย่างชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสตเจ้า (ดู รม 9:5 เชิงอรรถ d;) ที่นี่พระผู้ไถ่ยังได้รับชื่อว่าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วย (ดู 1 ทธ 1:1 เชิงอรรถ b)

d หมายถึง การฝ่าฝืนพระบัญญัติ มธ 24:12//; 1 ยน 3:4

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก