"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำขอร้องส่วนตัว คำอวยพร

         22อีกเรื่องหนึ่งคือขอให้ท่านช่วยเตรียมที่พักหนึ่งที่ให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าหวังว่า ด้วยการภาวนาของท่าน ข้าพเจ้าจะได้กลับมาพบท่านอีก

        23เอปาฟรัส เพื่อนนักโทษที่อยู่กับข้าพเจ้าเพราะพระคริสตเยซู  24รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกคน คือมาระโก อาริสทารคัส เดมาสและลูกา ขอส่งความคิดถึงท่าน

ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่ในจิตใจของท่านเทอญj

 


j สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "อาเมน" เทียบ ฟป 4:23

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก