"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน

คำขึ้นต้น

1จากเปาโลนักโทษของพระคริสตเยซู และจากทิโมธีพี่น้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รัก  2ถึงอัปเฟียน้องสาวa ถึงอารคิปปัสเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้มากับเรา และถึงพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันที่บ้านของท่าน

3ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้า พระบิดา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดa . สำเนาโบราณบางฉบับว่า "อัปเฟียผู้เป็นที่รักของเรา" หรือ "อัปเฟีย น้องสาวผู้เป็นที่รักของเรา"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก