"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้สอนผิดจะต้องถูกลงโทษ

         5ท่านรู้เรื่องทั้งหมดนี้อยู่แล้วe แต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งให้ระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าfทรงช่วยให้ชนชาติหนึ่งรอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์ หลังจากนั้นพระองค์ยังทรงทำลายผู้ไม่เชื่อพระองค์  6และทรงทำลายทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจในอำนาจที่ตนได้รับจากพระเจ้า ละทิ้งที่อาศัยของตนg พระองค์จึงทรงจองจำไว้ด้วยพันธนาการนิรันดร ทรงคุมขังคนเหล่านั้นไว้ในที่มืดจนถึงการพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้น  7ชาวเมืองโสดม ชาวเมืองโกโมราห์ และชาวเมืองที่อยู่รอบ ๆ ประพฤติผิดศีลธรรมเช่นเดียวกับทูตสวรรค์เหล่านั้น ปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาผิดธรรมชาติh จึงได้รับโทษในไฟนิรันดร เรื่องดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำหรับเรา


e "เรื่องทั้งหมดนี้" หมายถึง ความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้แล้วครั้งเดียวตลอดไป (ข้อ 3) ซึ่งจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

f "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ในข้อนี้หมายถึง พระเจ้าพระบิดา ดู 2 ปต 2:4 สำเนาโบราณบางฉบับ (เช่น Vulg.) ว่า "พระเยซูเจ้า" จึงหมายถึงพระคริสตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร เทียบ 1 คร 10:4

g ทูตสวรรค์เหล่านี้ยอมให้ "บุตรหญิงของมนุษย์" ยั่วยวน ปฐก 6:1-2; หนังสือเอโนค ("Book of Enoch") เล่าเรื่องนี้อย่างละเอียด

h ชาวเมืองโสดมและโกโมราห์ปรารถนาจะร่วมเพศมิใช่กับมนุษย์ด้วยกัน แต่กับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นทูตสวรรค์ ปฐก 19:1-11; หนังสือ "Testament of the Twelve Patriarchs" ได้เปรียบเทียบบาปของทูตสวรรค์กับบาปของชาวโสดมเช่นเดียวกับใน ยด 6-7

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก