"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ความเลื่อมใสที่แท้จริง

          19พี่น้องที่รัก พึงตระหนักว่า ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ  20คนที่โกรธย่อมไม่ปฏิบัติตนชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า  21ดังนั้น จงละทิ้งความโสมมทั้งหลาย และความชั่วร้ายที่ยังตกค้างอยู่ จงน้อมรับพระวาจาที่ทรงปลูกฝังไว้ในท่าน พระวาจานั้นช่วยวิญญาณท่านให้รอดพ้นได้

          22จงปฏิบัติตามพระวาจา มิใช่เพียงแต่ฟัง ซึ่งเท่ากับหลอกตนเอง  23เพราะถ้าผู้ใดฟังพระวาจาแล้วไม่ปฏิบัติตาม ก็เหมือนคนที่มองใบหน้าของตนในกระจกเงา     24เมื่อมองตนเอง และจากไปแล้ว ก็ลืมทันทีว่าตนเป็นอย่างไร  25ส่วนผู้ที่พิจารณาบัญญัติแห่งอิสรภาพo และยึดมั่นในบัญญัตินั้น มิใช่ฟังแล้วลืม แต่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตาม ผู้นั้นย่อมประสบความสุขในการปฏิบัตินั้น

         26ผู้ใดคิดว่าตนเป็นคนเลื่อมใสศรัทธาแต่ไม่ควบคุมลิ้นของตน ผู้นั้นย่อม     หลอกลวงตนเอง ความเลื่อมใสศรัทธาของเขาย่อมไร้ค่า  27ความเลื่อมใสศรัทธาบริสุทธิ์และไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาpคือการเยี่ยมเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตนให้พ้นจากมลทินของโลกo บัญญัตินี้เช่นเดียวกับ "พระวาจาแห่งความจริง" ในข้อ 18 หมายถึง ความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผย คริสตชนได้ยอมรับและนำไปปฏิบัติ ดู มธ 5:17-19 เชิงอรรถ h; 7:24-27; ยน 13:17; บัญญัติปลดปล่อยประชากรให้เป็นอิสระ 2:12;เมื่อพวกเขาถือตามบทบัญญัติ เปาโลจะเห็นว่าอิสรภาพของคริสตนเป็นสิทธิพิเศษที่ธรรมบัญญัติใหม่และความเชื่อนำมาให้ รม 3:27; 6:15 เชิงอรรถ g; 7:1; กท 4:21ฯ

p เทียบ มธ 6:9; 1 คร 15:24; อฟ 5:20; พันธสัญญาเดิมใช้วลีนี้ใน ฉธบ 32:6; เทียบ ปชญ 2:16; บสร 23:1,4; อสย 63:16 คารวกิจในองค์พระจิตเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแสดงออกเป็นรูปธรรมในความประพฤติที่ถูกต้อง และในการรับใช้ผู้อ่อนแอ ดู ฉธบ 27:19; อสย 11:17; ยรม 5:28

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก