"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จดหมายของนักบุญยากอบ

คำขึ้นต้น

1  1ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอส่งความคิดถึงaตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจายอยู่ทั่วโลกb 1 a "ขอส่งความคิดถึง" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จงชื่นชมยินดี" หรือ "จงยินดีเถิด" ซึ่งเป็นวิธีการทักทายแบบกรีกที่ใช้กันทั่วไป

b ในสมัยพันธสัญญาเดิม "ผู้ที่กระจัดกระจาย" (diaspora) เป็นคำที่ใช้หมายถึงชาวยิวซึ่งอพยพออกจากประเทศ เทียบ ยดธ 5:19; สดด 147:2; ดู ยน 7:35 แต่ในที่นี้ คำนี้หมายถึงคริสตชนชาวยิวที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรกรีก โรมัน ดู กจ 2:5-11 ตระกูลทั้งสิบสองเป็นสัญลักษณ์ของประชากรใหม่ของพระเจ้า กจ 26:7; วว 7:4 เชิงอรรถ b

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก