"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ครูผู้สอนถูกต้องและครูผู้สอนผิด

           นี่คือสิ่งที่ท่านควรสอนและควรแนะนำ  3ถ้าผู้ใดสอนแตกต่างจากนี้ และไม่สอนพระวาจาที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับความเคารพรักพระเจ้า  4ผู้นั้นก็เป็นคนจองหองและไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เขาคอยแต่ตั้งปัญหาbถามและโต้เถียงเกี่ยวกับถ้อยคำซึ่งก่อให้เกิดความอิจฉาริษยา การทะเลาะวิวาท การกล่าวร้ายและความไม่ไว้ใจมุ่งร้ายต่อกัน  5รวมทั้งการถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ทำเช่นนี้เป็นคนไร้ปัญญาและขาดความจริง และคิดว่าความเคารพรักพระเจ้าเป็นทางหากำไร  6ความเคารพรักพระเจ้านำผลกำไรมหาศาลมาให้เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้น  7เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้  8ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เราก็พอใจแล้ว  9คนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ  10"ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ"c บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมากb แปลตามตัวอักษรได้ว่า "แสวงหา" ในที่นี้ เปาโลชี้ให้เห็นความแตกต่าง (ดู 1:4; 2 ทธ 2:16,23; ทต 3:9;) ระหว่างการแสวงหาพระเจ้า ซึ่งในพันธสัญญาเดิมเป็นคำสรุปรวมท่าทีทั้งหมดของความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
(ฉธบ 4:29; สดด 27:8 เชิงอรรถ b; ยรม 29:13-14;) ซึ่งยังคงรักษาคุณค่าไว้ในพันธสัญญาใหม่ (มธ 6:33; 7:7-8; กจ 17:27;) กับการพยายามเจาะลึกลงอย่างจุกจิกและไร้จุดหมายไม่มีสิ้นสุดเพราะไม่ถูกกาลเทศะอันเป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อคำสอนที่ถูกต้อง (1 ทธ 1:10 เชิงอรรถ h; 6:3;) ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการสืบเสาะที่อ้างว่าจะเข้าไปลึกกว่าธรรมล้ำลึกของความเชื่อได้ (เทียบ 2 ยน 9)

c เป็นสุภาษิตบทหนึ่งในสมัยนั้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก