ผู้อาวุโส

            17ผู้อาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีควรได้รับรางวัลเป็นสองเท่าf โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักในการเทศน์และการสอน  18ดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า อย่าเอาตะกร้อสวมปากวัวขณะมันกำลังนวดข้าว และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า คนงานย่อมมีสิทธิในค่าจ้างของตนg  19อย่ารับฟังคำกล่าวหาผู้อาวุโส ถ้าหากไม่มีหลักฐานยืนยันจากพยานสองหรือสามคน  20ถ้าผู้ใดกระทำผิด จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าทุกคนเพื่อคนอื่นจะได้เกรงกลัว  21ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซู และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรร ให้ถือตามกฎเหล่านี้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และอย่ากระทำการใด ๆ ด้วยใจลำเอียง  22อย่ารีบร้อนปกมือเหนือผู้ใดh และอย่าสมรู้ร่วมคิดในการทำบาปของผู้อื่น แต่จงรักษาตนไว้ให้บริสุทธิ์

          23อย่าดื่มแต่น้ำ จงดื่มเหล้าองุ่นเพื่อช่วยย่อยอาหาร และบรรเทาอาการป่วยของท่านที่เกิดขึ้นเสมอ

          24บาปของบางคนปรากฏก่อนจะมีการตัดสิน แต่บาปของบางคนถูกค้นพบภายหลัง  25เช่นเดียวกัน การกระทำที่ดีย่อมปรากฏให้เห็นได้ชัด การกระทำที่ไม่ดีก็ไม่อาจปิดซ่อนไว้ได้เช่นเดียวกันf หรือ "เกียรติเป็นสองเท่า"

g หรือ "มีสิทธิได้อาหารกิน" (ดู มธ 10:10) ข้อ 18 นี้ยกข้อความจาก ฉธบ 25:4 มารวมกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าดังที่เราพบใน ลก 10:7 แต่มิได้หมายความว่า ในขณะที่เขียน 1 ทธ นี้ พระวรสารลูกาเขียนเสร็จและเป็นที่ยอมรับเป็นพระคัมภีร์แล้ว (ดู 2 ทธ 3:15 เชิงอรรถ d)

h นั่นคือ เพื่อมอบตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำในพระศาสนจักร (ดู 4:14 เชิงอรรถ e;) ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนเสนอแนะว่า การปกมือนี้หมายถึงการอภัยบาปแก่คนบาป