การขจัดผู้สอนผิด

           3ขณะที่ออกเดินทางไปแคว้นมาซิโดเนีย ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอยู่ในเมือง   เอเฟซัสต่อไป เพื่อกำชับบางคนมิให้สอนผิด  4และให้เลิกสนใจเรื่องเทพนิยายและการลำดับวงศ์ตระกูลที่ไม่รู้จบc ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะช่วยให้เข้าใจแผนการdที่พระเจ้าทรงแสดงให้เรารู้เพราะความเชื่อ  5จุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าแนะนำดังนี้ก็คือความรักที่มาจากใจบริสุทธิ์ มาจากมโนธรรมที่ถูกต้องและมาจากความเชื่อแท้จริง 6บางคนหลงทางไปจากจุดประสงค์นี้ จึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องไร้สาระ  7เพราะต้องการทำตนเป็นครูสอนธรรมบัญญัติ ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พูดและสิ่งที่ตนยืนยันอย่างมั่นใจc หมายถึง การลำดับเชื้อสายของบรรดาอัยกาและวีรบุรุษของพันธสัญญาเดิมที่นักเขียนชาวยิวเขียนขึ้นแบบเดียวกันกับใน "Book of Jubilees"

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า "การเสริมสร้างบ้านของพระเจ้า"