"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1

คำขึ้นต้น

1  1จากเปาโล อัครสาวกของพระคริสตเยซูโดยการแต่งตั้งตามพระบัญชาaของพระเจ้า พระผู้ไถ่bของเรา และของพระคริสตเยซูผู้ทรงเป็นความหวังของเรา

2ถึงทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้จริงในความเชื่อ

ขอพระหรรษทาน พระเมตตากรุณาและสันติจากพระเจ้า พระบิดาและจากพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านเถิด1 a สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระสัญญา"

b ตำแหน่ง "พระผู้ไถ่" มีใช้น้อยครั้งในจดหมายของเปาโล (อฟ 5:23; ฟป 3:20; ) กลุ่มจดหมายเรื่องการอภิบาลนำมาใช้กับพระบิดาเจ้า (1 ทธ 2:3; 4:10; ทต 1:3; 2:10; 3:4;) พระราชกิจของพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ คือ การทำให้แผนการของพระบิดาเจ้าเป็นจริง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก