"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้ตายและผู้มีชีวิตขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาf

         13พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงหลับคือผู้ที่ตายไปแล้วg เพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง  14เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้หลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน  15ตามพระวาจาhขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอบอกท่านว่า เราiผู้ยังมีชีวิตและรออยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะไม่ได้เปรียบบรรดาผู้ที่ล่วงหลับไปแล้ว  16เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์jตามพระบัญชา เมื่อมีเสียงหัวหน้าฑูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้า บรรดาผู้ตายในพระคริสตเจ้าจะกลับคืนชีพก่อน  17ต่อจากนั้น เราผู้ยังมีชีวิตอยู่kจะถูกรับขึ้นไปในกลุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขา ไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปl  18จงใช้ถ้อยคำเช่นนี้ปลอบใจกันเถิดf คริสตชนที่เมืองเธสะโลนิกามีความกังวลใจเกี่ยวกับมิตรสหายและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะพวกเขาจะไม่อยู่ที่นั่นเพื่อรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า เปาโลได้ตอบคำถามนี้โดยยืนยันคำสอนพื้นฐานเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย เพื่อค้ำจุนความเชื่อและความหวังของพวกเขา

g "ผู้ล่วงหลับ" (ไม่ใช่ "ล่วงลับ" ตามปกติ) ภาพพจน์กล่าวถึงความตายว่าเป็นการนอนหลับ พบได้บ่อย ๆ ในพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่และวรรณคดีกรีก ในทำนองเดียวกัน "การกลับคืนชีพ" จึงเปรียบได้กับ "การตื่นจากหลับ"

h ดู มธ 25:32 เชิงอรรถ f "พระวาจา" ในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น เทียบ  ดนล 7:1,13,16

i "เรา" เปาโลคิดว่าตนจะอยู่กับพวกที่รับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย เป็นการแสดงความปรารถนามากกว่าความมั่นใจ ดู 5:1 เชิงอรรถ a

j แตร เสียงและเมฆเป็นเครื่องหมายที่เคยใช้บรรยายการสำแดงองค์ของพระเจ้า (ดู อพย 13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g;) รายละเอียดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในวรรณกรรมวิวรณ์ (ดู มธ 24:30ฯ; 2 ธส 1:8 เชิงอรรถ b)

k สำเนาโบราณบางฉบับละ "ผู้ยังมีชีวิตอยู่"

l รายละเอียดของการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายมีหลายประการ คือ ผู้ตายจะกลับคืนชีพตามพระบัญชา เขาและผู้ยังมีชีวิตอยู่จะถูกนำไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะติดตามพระองค์ไปยังการพิพากษา อันเป็นจุดเริ่มต้นของพระอาณาจักรนิรันดร รายละเอียดที่สำคัญที่สุดคือประการสุดท้ายได้แก่ ชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้า (ดู 5:10; 2 ธส 2:1;) นี่คือ "ความรอดพ้น" "สิริรุ่งโรจน์" และ "อาณาจักร" ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์ที่ทรงเลือกสรรให้มีส่วนร่วมด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก