"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในความรัก

4  1พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดเราวอนขอและเตือนสติท่านในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าa ท่านเรียนรู้จากเราว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้วb แต่ขอให้ท่านมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก        2ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วถึงคำสั่งสอนที่เราให้ท่านเดชะพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า

         3นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์c ละเว้นจากการผิดประเวณี  4แต่ละคนรู้จักใช้ร่างกายของตนdด้วยความศักดิ์สิทธิ์และด้วยความเคารพ   5โดยไม่ปล่อยตัวตามราคตัณหาอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า  6อย่าให้ผู้ใดล่วงเกินหรือหลอกลวงพี่น้องของตนในเรื่องนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษในเรื่องความผิดเหล่านี้ทั้งหมดดังที่เราเคยบอกและกำชับท่าน  7พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามก แต่ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์  8 ดังนั้น ผู้ที่ดูถูกคำเตือนนี้ ก็มิใช่ดูถูกเพียงมนุษย์เท่านั้น แต่ดูถูกพระเจ้าผู้ประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่ท่านeด้วย

          9ส่วนเรื่องความรักฉันพี่น้องนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีก เพราะท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกัน  10และท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ต่อพี่น้องทุกคนไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้ว พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้รักกันยิ่ง ๆ ขึ้น  11เอาใจใส่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ ต่างคนต่างทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน ดังที่เราเคยกำชับท่าน  12เพื่อการดำเนินชีวิตของท่านจะได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลภายนอก และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น4 a เปาโลพูดว่า "ใน" (ข้อ 1) "เดชะ" (ข้อ 2) หรือ "ในพระนามของพระคริสตเจ้า" (2 ธส 3:6,12;) หลักคำสอนด้านศีลธรรมของเปาโลซึ่งมาจากคำสอนสมัยแรกของคริสตชนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตามปกติ แต่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า (คส 3:18 เชิงอรรถ l)

b สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า "ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้ว"

c เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (เทียบ มธ 6:10;) ซึ่งทำให้มนุษย์มีความศักดิ์สิทธิ์ (1 ธส 4:3,7; 2 ธส 2:13;    อฟ 1:4;) เป็นพระเจ้าที่ทรงบันดาลให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ (5:23; 1 คร 6:11; ดู ยน 17:17; กจ 20:32;) พระคริสตเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็น "ความศักดิ์สิทธิ์ของเรา" (1 คร 1:30;) พระจิตเจ้าทรงมีส่วนในการทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 8; 2 ธส 2:13; 1 คร 6:11;) อย่างไรก็ตามคริสตชนจะต้องใช้พระคุณที่พระเจ้าประทานให้นี้ด้วย (รม 6:19 เชิงอรรถ h;) คำว่า "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" เป็นคำที่คริสตชนใช้เรียกกันและกันโดยทั่วไป (กจ 9:13 เชิงอรรถ h)

d "ร่างกาย" อาจจะหมายถึงร่างกายของตนเอง (5:23; เทียบ รม 12:1; 1 คร 6:19;) หรือไม่ก็หมายถึงร่างกายของภรรยาอย่างที่มักจะใช้กันในหนังสือของพวกรับบี และ 1 ปต 3:7

e ประกาศกเอเสเคียลได้ประกาศล่วงหน้าไว้ว่า พระเจ้าจะประทานพระจิตเจ้าให้แก่ประชากรในยุคของพระผู้ไถ่ การพูดเช่นนี้เน้นให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างพระศาสนจักรที่เมืองเธสะโลนิกากับคริสตชนกลุ่มแรกที่ได้รับพระคุณนี้ (กจ 2:16ฯ,33,38; ฯลฯ) เรื่องพระคุณของพระจิตที่พระเจ้าประทานให้แก่จิตใจของแต่ละคน ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก