"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

แบบอย่างของเปาโลa

9 1ข้าพเจ้าไม่เป็นอิสระหรือ ข้าพเจ้าไม่ใช่อัครสาวกคนหนึ่งหรือ ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทั้งหลายไม่ใช่ผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ 2แม้ว่าคนอื่นไม่ยอมรับข้าพเจ้าเป็นอัครสาวก แต่สำหรับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกอย่างแน่นอน เพราะท่านเป็นตราแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 3นี่คือคำป้องกันตนเพื่อตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาข้าพเจ้า 4เราไม่มีสิทธิที่จะกินและดื่มหรือb 5และไม่มีสิทธิที่จะมีภรรยาผู้มีความเชื่อคอยติดตามcเหมือนอัครสาวกคนอื่น เหมือนพี่น้องของพระเยซูเจ้า และเหมือนกับที่เคฟาสมีหรือ 6มีแต่ข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั้นหรือที่ต้องทำงานเลี้ยงชีพ 7ใครบ้างที่รับราชการทหารโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ใครบ้างทำสวนองุ่นโดยไม่กินผลองุ่นจากสวนนั้น ใครบ้างดูแลฝูงแกะโดยไม่ดื่มน้ำนมจากแกะนั้น 8ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้มิใช่ตามเหตุผลเท่านั้น ธรรมบัญญัติเองก็กล่าวไว้เช่นเดียวกัน ธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า 9อย่าเอาตะกร้อสวมปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าว” พระเจ้าทรงเป็นห่วงถึงวัวด้วยหรือ 10พระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่อเรามิใช่หรือ แน่นอน ข้อความนี้เขียนไว้เพื่อเรา เพราะผู้ที่ไถนาและผู้ที่นวดข้าวย่อมไถย่อมนวดโดยหวังที่จะได้รับส่วนแบ่งผลจากการงานของตน 11ถ้าเราหว่านพืชพันธุ์ฝ่ายจิตให้แก่ท่านจะมากเกินไปหรือ ถ้าเราจะเก็บเกี่ยวผลทางวัตถุจากท่านด้วย 12ถ้าผู้อื่นมีสิทธิเช่นนี้จากท่าน เราก็มีสิทธิเช่นนี้มากกว่าด้วยมิใช่หรือ แต่เราไม่ใช้สิทธินี้ ตรงกันข้าม เรายอมรับความยากลำบากทุกอย่างเพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า 13ท่านไม่รู้หรือว่า ผู้ที่ทำงานในพระวิหารย่อมรับอาหารจากพระวิหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถวายบูชาบนพระแท่น ย่อมรับส่วนแบ่งจากสิ่งของที่ถวายบนพระแท่นนั้น 14เช่นเดียวกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ผู้ที่ประกาศข่าวดียังชีพจากการประกาศข่าวดีนี้ด้วย

15ข้าพเจ้าไม่เคยใช้สิทธิเช่นนี้แม้แต่ประการเดียว และข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเพื่อเรียกร้องสิทธิเหล่านี้เพื่อตนเอง ข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะเรียกร้องสิทธิเช่นนี้ ไม่มีใครทำให้ข้าพเจ้าหมดความภูมิใจในเรื่องนี้ได้d 16แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำ ก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 18ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้ โดยไม่ใช้สิทธิต่างๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น

19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 20ข้าพเจ้าทำตนเป็นชาวยิวในหมู่ชาวยิว เพื่อเอาชนะใจชาวยิว แม้ข้าพเจ้าจะไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ ข้าพเจ้าก็ทำตนให้มีธรรมบัญญัติบังคับในหมู่ผู้ที่มีธรรมบัญญัติบังคับเพื่อเอาชนะใจเขาเหล่านี้ 21สำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ ข้าพเจ้ามีธรรมบัญญัติของพระเจ้าและยังมีธรรมบัญญัติของพระคริสตเจ้าeบังคับอยู่ แต่ข้าพเจ้าก็ทำตนเหมือนกับผู้ที่ไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ เพื่อเอาชนะใจผู้ที่ไม่มีธรรมบัญญัติบังคับ 22ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอ เพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น 23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย

24ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้ 25นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย 26ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม 27แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาf

 

9 a เปาโลได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า แม้คริสตชนจะมีอิสรภาพที่จะกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วก็ได้ แต่เขาควรใช้ความรักมาช่วยตัดสินว่าจะกินหรือไม่ ในบทนี้เปาโลจึงบรรยายค่อนข้างยืดยาวเกี่ยวกับตนเองว่า ได้สละสิทธิพิเศษในฐานะอัครสาวกเพราะเห็นแก่ผู้อื่น

b โดยที่กลุ่มคริสตชนต้องเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดู

c อัครสาวกที่แต่งงานแล้ว เช่น เคฟาส (เปโตร) คงมีภรรยาติดตามช่วยดูแลความต้องการส่วนตัว

d แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าพเจ้ายอมตายดีกว่า… ไม่มีใครจะทำให้ความภูมิใจของข้าพเจ้าสูญหายไป”

e ตามความหมายที่อธิบายไว้ใน 11:1 และ กท 2:20 เชิงอรรถ m

f ข้อความตอนนี้ใช้ศัพท์การกีฬาในสมัยนั้น เปาโลเชื้อเชิญ “คนที่เข้มแข็ง” ให้เอาอย่างท่าน โดยสละสิทธิบางอย่างเพราะความรัก ทั้งนี้ เพื่อจะได้สวรรค์เป็นรางวัลเหมือนดังที่นักกีฬาต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะได้รางวัล

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก