"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ข. อาหารถวายแด่รูปเคารพa

หลักการทั่วไป

8 1เรื่องเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพ เรารู้ว่า เราทุกคนมีความรู้แล้ว แต่ความรู้ทำให้ทะนงตน สิ่งที่เสริมสร้างคือความรัก 2ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใดๆ เขายังไม่รู้เท่าที่ควร 3แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้น 4เรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้ว เราก็รู้แล้วว่า รูปเคารพเป็นเพียงรูป และไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 5แม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากb 6แต่สำหรับเรา พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดา สรรพสิ่งมาจากพระองค์ เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์ เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยc

 

การอ้างว่ามีความรู้

7ทุกคนมิใช่มีความรู้เช่นนี้ บางคนนับถือรูปเคารพจนถึงบัดนี้d เมื่อกินเนื้อสัตว์ก็คิดว่าเนื้อสัตว์เป็นของถวายแด่รูปเคารพจริงๆ เพราะมโนธรรมของเขายังอ่อนไหวจึงเป็นกังวล 8อาหารมิใช่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าe เราไม่สูญเสียอะไรถ้าไม่กิน และไม่ได้อะไรถ้าเรากิน 9แต่จงระวังอย่าให้การใช้เสรีภาพของท่านเป็นโอกาสให้ผู้ที่มโนธรรมอ่อนไหวต้องตกในบาป 10สมมติว่า ผู้ที่ยังมีมโนธรรมอ่อนไหวเห็นท่านที่มีความรู้ในเรื่องนี้นั่งกินอยู่ในวิหารของรูปเคารพ ผู้นั้นย่อมจะกล้าฝ่าฝืนมโนธรรมกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วมิใช่หรือ 11ดังนั้น ความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะ เขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเขา 12ถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขา ท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสตเจ้า 13ดังนั้น ถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาป ข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลย ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาป

 

8 a เมื่อมีการถวายบูชายัญแด่รูปเคารพ เนื้อสัตว์ที่นำมาถวายนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของผู้ที่นำสัตว์มาถวาย ส่วนที่เหลือจะทำอาหารเลี้ยงผู้ร่วมพิธี หรือมิฉะนั้น จะเอาไปขายในร้านค้าตามตลาด คริสตชนชาวโครินธ์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะกินเนื้อสัตว์ที่ขายตามตลาดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ถือว่าเป็นการกราบไหว้เทพเจ้า เปาโลตอบเหมือนกับใน รม บทที่ 14-15 ว่าคริสตชนมีอิสระที่จะกินได้ แต่ความรักเรียกร้องให้เขาเคารพความรู้สึกที่อ่อนไหวของพี่น้องซึ่งคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาป เปาโลไม่ได้อ้างถึงกฎที่ประกาศใช้ที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 15:20, 29) และดูเหมือนจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีกฎเกณฑ์ข้อนั้นอยู่ ปัญหาเรื่องนี้ ดู กจ 15:1 เชิงอรรถ a

b เปาโลเพียงแต่ยืนยันข้อเท็จจริง “พระเจ้า” หมายถึง เทพเจ้าแห่งภูเขาโอลิมปัสในเทพนิยายกรีก “เจ้านาย” ก็คือมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพเจ้านั่นเอง เช่น พระจักรพรรดิ

c หรืออาจแปลอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “พระเจ้าแต่พระองค์เดียว คือ พระบิดาจากพระองค์ ทุกสิ่ง (มีความเป็นอยู่) และเรา (กลับไป) ยังพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว คือพระเยซูคริสต์ โดยทางพระองค์ ทุกสิ่ง(มีความเป็นอยู่) และโดยทางพระองค์ เรา (กลับไปหาพระบิดา)” ข้อความในวงเล็บเป็นคำที่ต้องเพิ่มเพื่อทำให้ประโยคนี้มีความหมายเป็นที่เข้าใจได้ มิฉะนั้น จะเป็นประโยคที่ไม่มีคำกริยา พึงสังเกตคำยืนยันว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นอยู่แล้วก่อนสร้างโลก (ดู ฟป 2:6 เชิงอรรถ f; คส 1:15 เชิงอรรถ d)

d บางฉบับว่า “บางคนยังคิดถึงรูปเคารพในมโนธรรมอยู่จนถึงบัดนี้”

e หรือ “นำเราเข้ามาใกล้พระเจ้า”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก