Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเพลงฉลองชัยในสวรรค์a

19  1ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์เหมือนเสียงของประชาชนจำนวนมากร้องว่า "อัลเลลูยาb ความรอดพ้น พระสิริรุ่งโรจน์ พระอานุภาพเป็นของพระเจ้าของเรา  2เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างสัตย์จริงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาผู้เลวร้าย ซึ่งล่วงประเวณี ทำให้แผ่นดินเสื่อมทราม พระองค์ทรงล้างแค้นแทนโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งนางได้ประหาร"  3เสียงนั้นยังร้องอีกว่า "อัลเลลูยา ควันไฟจากนครนั้นจะพลุ่งขึ้นตลอดนิรันดร"  4บรรดาผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนและผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนกราบนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระบัลลังก์ พูดว่า "อาเมน อัลเลลูยา"

        5เสียงหนึ่งดังมาจากพระบัลลังก์ว่า "จงสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิด ท่านทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์ ท่านทั้งหลายทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ผู้ยำเกรงพระองค์"  6แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนเสียงประชาชนจำนวนมาก เหมือนเสียงน้ำไหลเชี่ยวหมือนเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่า "อัลเลลูยา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง      ครองราชย์แล้ว  7เราจงชื่นชมและร่าเริงเถิด เราจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะงานวิวาห์มงคลของลูกแกะcมาถึงแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์เตรียมพร้อมแล้ว 8เธอได้รับเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาวสุกใสเพื่อสวมใส่ ผ้าป่านเนื้อละเอียดนี้คือกิจการดีของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์"  9ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "จงบันทึกลงไปว่า ผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานวิวาห์มงคลของลูกแกะย่อมเป็นสุข" เขายังเสริมอีกว่า "ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวาจาแท้จริงของพระเจ้า"  10ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงแทบเท้าของทูตสวรรค์เพื่อจะกราบนมัสการ แต่เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่าทำเช่นนั้นเลยd ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านและเหมือนกับพี่น้องทั้งหลายของท่านที่ยึดมั่นในคำพยานของพระเยซูเจ้า จงกราบนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะคำพยานของพระเยซูเจ้าคือพลังแห่งการประกาศพระวาจาe"19 a ใน 18:20 มีข้อความเชิญชวนให้ยินดี เพราะนครบาบิโลนได้ล่มสลาย บทเพลงฉลองชัยในบทที่ 18 นี้ ตอนแรก (ข้อ 1-4) เป็นการขับร้องในสวรรค์ ตอนที่สอง (5-9) บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรทั้งหมดที่ได้รับเชิญมาในงานวิวาห์มงคลของลูกแกะจะร่วมขับร้องด้วย

b คำ "อัลเลลูยา" ในพันธสัญญาใหม่พบได้เฉพาะใน (19:1,3,4,6) เท่านั้น ชาวยิวใช้คำนี้ (ซึ่งแปลว่า              "จงสรรเสริญพระเจ้า") ในพิธีกรรมอยู่แล้ว (สดด 111:1; 113:1 เชิงอรรถ a)

c งานวิวาห์มงคลของลูกแกะเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการเริ่มต้นของพระอาณาจักรในสวรรค์ดังที่มีบรรยายไว้ใน (21:9ฯ; ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b; และ อฟ 5:22-23 เชิงอรรถ f )

d คำห้ามนี้อาจเป็นคำเตือนมิให้คริสตชนกราบไหว้ "ทูตสวรรค์"  (คส 2:18; ฮบ 1:14; 2:5 )

e "คำพยานของพระเยซูเจ้า" คือ พระวาจาของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพยานถึง พระวาจานี้ถูกจารึกไว้ในใจของคริสตชนทุกคน (ดู 1:2; 6:9; 12:17;) และเป็นพลังดลใจบรรดาประกาศก