Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันเปนเตกอสเตa

1เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนbมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน 2ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าcทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน  3เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นdแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน  4ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด

          5ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าeมาจากทุกชาติทั่วโลก  6เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน  7และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า "ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ  8แล้วทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า  9เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมีย แคว้นยูเดีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชีย 10แคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบีย รอบ ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม  11ทั้งชาวยิวและผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิวfบางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับgพวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเรา"  12ทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า "นี่หมายความว่าอย่างไร"  13แต่บางคนหัวเราะเยาะ กล่าวว่า "พวกนี้ดื่มเหล้ามากเกินไป"2 a ปรากฏการณ์ในวันเปนเตกอสเตมีลักษณะบางประการคล้ายกับการพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจในกรณีของคอร์เนลิอัส (10:46ฯ; 11:15) ของบรรดาศิษย์ของยอห์นที่เมืองเอเฟซัส (19:6) เปาโลได้กล่าวถึงประสบการณ์ดังกล่าวใน 1 คร 14 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ที่กล่าวนี้ไม่ใช่คำสั่งสอนต่อเนื่อง แต่เป็นการสรรเสริญพระเจ้า (2:11; 10:46; 1 คร 14:2,16) ด้วยถ้อยคำที่แสดงความปลาบปลื้มยินดีซึ่งทำให้คนฟังประหลาดใจ (2:13; 1 คร 14:23) ในโลกกรีกโรมันสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์คล้ายกันที่ใช้ถ้อยคำภาษาต่างประเทศเพื่อสรรเสริญพระเจ้า (2:6,11; 1 คร 14:10-11,21) ลูกาใช้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระศาสนจักรเริ่มขึ้นนี้ เป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงการเทศน์สอนข่าวดีแก่มนุษย์ทุกชาติในโลก เพื่อทำให้ความสับสนของภาษาต่าง ๆ ที่หอบาเบล (ปฐก 11:6-7) หมดสิ้นไป  ลูกายังอาจได้ความคิดนี้จากธรรมประเพณีของชาวยิวด้วย ธรรมประเพณีนี้อธิบายว่าวันเปนเตกอสเตเป็นการระลึกถึงพระเจ้าทรงแสดงองค์ที่ภูเขาซีนาย และในโอกาสนั้น พระสุรเสียงของพระเจ้าพร้อมกับเปลวไฟตรัสแก่มนุษย์ทุกชาติทั่วโลก แต่ทุกชาติไม่ยอมรับพระสุรเสียงนั้น เว้นแต่ชาวอิสราเอลเท่านั้นที่ยอมรับธรรมบัญญัติ แต่ที่ภูเขาซีนายใหม่นี้ มนุษย์ทุกชาติได้รับการเชื้อเชิญและยอมรับ

b ศิษย์ทุกคนในที่นี้ไม่หมายถึงทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบคนใน 1:15-26 แต่หมายถึงเพียงกลุ่มที่กล่าวไว้ใน 1:13-14

c ."ลม" และ "พระจิตเจ้า" เป็นคำเดียวกันในภาษาฮีบรู กรีกและละติน ดู ยน 3:8 เชิงอรรถ d

d "เปลวไฟ" ลักษณะเหมือนลิ้น (อสย 5:24; เทียบ อสย 6:6-7) เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการพูดเป็นภาษาต่าง ๆ

e สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า "ชาวยิว" หรือ "ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า" แต่ต้นฉบับส่วนใหญ่มีทั้งสองคำ

f "ผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิว" เป็นคนต่างชาติที่ยอมรับพิธีสุหนัต ส่วนผู้ยำเกรงพระเจ้า (10:2 เชิงอรรถ b) เป็นคนต่างชาติที่เลื่อมใสในศาสนายิวและร่วมชุมนุมในศาลาธรรม แต่ไม่รับพิธีสุหนัตหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในธรรมบัญญัติ "ชาวยิว" และผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิว จึงเป็นการสรุปว่าผู้ที่มาชุมนุมกันเป็นผู้ที่นับถือลัทธิยิว ทั้งที่เป็นชาวยิวโดยกำเนิดและเป็นชนต่างชาติ

g รายชื่อชนชาติต่าง ๆ นี้ ลูกาอาจคัดมาจากเอกสารร่วมสมัยซึ่งกล่าวถึงชนชาติต่าง ๆ ที่คนโบราณรู้จัก