Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ปฏิกิริยาของผู้ฟัง

        24ขณะที่เปาโลกำลังพูดเช่นนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหา เฟสตัสตะโกนเสียงดังว่า "เปาโล ท่านเป็นบ้าแล้วหรือ การเรียนมากทำให้ท่านเป็นบ้า"h

        25เปาโลตอบว่า "ท่านเฟสตัสที่เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นบ้า ข้าพเจ้ากำลังพูดความจริงสมเหตุสมผล  26กษัตริย์อากริปปาทรงทราบเรื่องเหล่านี้ดี ข้าพเจ้าทูลพระองค์ได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะข้าพเจ้าคิดว่า เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้มิได้เกิดขึ้นในที่ลับตาi จึงเป็นที่ทราบดีแก่พระองค์  27ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา พระองค์ทรงเชื่อบรรดาประกาศกมิใช่หรือ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงเชื่อ"

        28กษัตริย์อากริปปาจึงทรงตอบเปาโลว่า "อีกนิดเดียว ท่านก็ชักชวนเราให้เป็นคริสตชนjได้แล้ว

        29เปาโลตอบว่า "อีกนิดเดียวหรือไม่นิดเดียวk ข้าพเจ้าไม่รู้ แต่ข้าพเจ้าก็อธิษฐานต่อ  พระเจ้าให้พระองค์และทุกคนที่กำลังฟังข้าพเจ้าในวันนี้กลับเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็น แต่อย่าถูกพันธนาการเช่นนี้"

        30กษัตริย์อากริปปาทรงลุกขึ้นพร้อมกับผู้ว่าราชการ พระนางเบอร์นิสและทุกคนที่ประชุมอยู่ที่นั่น  31ขณะที่ทุกคนกำลังออกจากห้อง ต่างก็พูดกันว่า "ชายผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไร ที่สมควรจะถูกประหารชีวิตหรือถูกจองจำ"

        32กษัตริย์อากริปปาตรัสกับเฟสตัสว่า "ถ้าชายผู้นี้ไม่ได้อุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ เขาน่าจะถูกปล่อยไปก่อนนี้แล้ว"h เฟสตัสรู้สึกแปลกใจที่เปาโลรู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี อ้างเหตุผลตามวิธีการของธรรมาจารย์ชาวยิวได้ ส่วนกษัตริย์  อากริปปาไม่ทรงกล่าวอะไรเพราะทรงสะเทือนใจ เทียบคำตอบในข้อ 28 ซึ่งไม่ตรงประเด็น

i เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นทำให้พระสัญญาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เป็นความจริง (ข้อ 23; พระทรมานและการสิ้น   พระชนม์ของพระคริสตเจ้า บรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันออกไปเทศน์สอนทั่วโลก) เหตุการณ์เหล่านี้ทุกคนแลเห็นได้ 

j "คริสตชน" ดู 11:26 เชิงอรรถ l

k เปาโลเล่นคำ "นิดเดียว" ที่กษัตริย์อากริปปาทรงใช้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย