Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก

         19การเบียดเบียนที่เกิดขึ้นสมัยสเทเฟน ทำให้บรรดาศิษย์กระจัดกระจายไปdและมาถึงแคว้นเฟนีเซีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอกe บรรดาศิษย์ประกาศพระวาจาแก่ชาวยิวเท่านั้น 20ในบรรดาคนเหล่านี้ บางคนเป็นชาวไซปรัสและชาวไซรีน เขาไปถึงเมืองอันทิโอก เทศน์สอนชาวกรีกfด้วย ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูgองค์พระผู้เป็นเจ้า  21พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา คนจำนวนมากเชื่อและกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

        22บรรดาศิษย์ในพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็มhรู้ข่าวนี้ จึงส่งบารนาบัสไปยังเมือง     อันทิโอก  23เมื่อบารนาบัสมาถึงและเห็นผลแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า ก็มีความชื่นชม จึงเตือนiทุกคนให้มีจิตใจซื่อสัตย์มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าj  24บารนาบัสเป็นคนดี เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า จึงมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเป็นศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

        25บารนาบัสเดินทางไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหาเซาโล  26เมื่อพบแล้ว ก็พามาที่เมือง  อันทิโอก ทั้งสองคนอยู่ร่วมกันในพระศาสนจักรที่นั่นkเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม สั่งสอนคนเป็นจำนวนมาก ที่เมืองอันทิโอกนี้เองบรรดาศิษย์ได้รับชื่อว่า "คริสตชน"l เป็นครั้งแรกd ข้อ 19 เป็นการเล่าเรื่องต่อจาก 8:1 และ 8:4 แล้วอธิบายว่าการก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกเป็นผลจากความตายของสเทเฟน แต่มีเรื่องกิจการของฟิลิป (8:5-40) และกิจการของเปโตร (9:31-11:18) แทรกเข้ามา อย่างไรก็ตาม เรื่องการก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกต้องเกิดขึ้นหลังการกลับใจของเปาโล (9:1-30) ซึ่งเป้นเหตุการณ์หลังจากความตายของสเทเฟนเช่นเดียวกัน

e เมืองอันทิโอกที่กล่าวนี้ คือเมืองอันทิโอคริมแม่น้ำโอรอนเตส เป็นเมืองหลวงของแคว้นซีเรียแห่งจักรวรรดิโรมัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของจักรวรรดิ รองจากกรุงโรมและกรุงอเล็กซานเดรีย

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ชาวยิวที่พูดภาษากรีก" (เทียบ 9:29) คำว่า "ชาวกรีก" มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า     "ชาวยิว" (ข้อ 19) หมายถึงทุกคนที่ไม่เข้าสุหนัต

g น่าสังเกตว่าที่นี้ใช้วลี "พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า" ไม่ใช้ "พระคริสตเจ้า" เพราะคำว่า "พระคริสตเจ้า" มีความหมายเฉพาะสำหรับชาวยิวที่กำลังรอคอยพระเมสสิยาห์อยู่ เมื่อบรรดาศิษย์เทศน์สอนคนต่างศาสนา (ชาวกรีก) จึงเรียกพระเยซูเจ้าว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า" (ดู 25:26 เชิงอรรถ h)

h พระศาสนจักรแม่ที่กรุงเยรูซาเล็มมีสิทธิ์ควบคุมดูแลพระศาสนจักรในที่อื่น ๆ (ดู 8:14; 11:1 และดู กท 2:2 เชิงอรรถ b)

i "เตือน" เป็นการเล่นคำจากชื่อ "บารนาบัส" ซึ่งแปลว่า "บุตรแห่งการตักเตือน" (4:36)

j สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ในองค์พระผู้เป็นเจ้า"

k ประโยคนี้มีความหมายคลุมเครือ "เขาทั้งสองทำงานร่วมกัน" หรือ "เขาทั้งสองได้รับการต้อนรับจากพระศาสนจักร"

l "คริสตชน" หมายถึงผู้สนับสนุนหรือติดตามคริสตุส(หรือเครสตุส) ชื่อนี้แสดงว่าคนต่างศาสนาที่เมืองอันทิโอกคิดว่าตำแหน่ง "คริสตุส" (ผู้รับเจิม) เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย