Get Adobe Flash player

บารนาบัสผู้มีใจกว้าง

          36ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ บรรดาอัครสาวกเรียกเขาว่า บารนาบัส ซึ่งแปลว่า บุตรแห่งการให้กำลังใจp เขาเป็นคนเผ่าเลวีชาวเกาะไซปรัส  37เขามีที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเขาขาย นำเงินมามอบให้บรรดาอัครสาวกด้วยp "ความบรรเทา" ในภาษากรีกมีความหมายสองอย่างคือ "ช่วยให้พ้นอันตราย" หรือ "ให้กำลังใจ" โดยป้องกันและสนับสนุน ดู 11:23

คำว่า "บุตรแห่ง" เป็นสำนวนชาวเซมิติก มีความหมายว่า "ผู้ชำนาญ" หรือ "ผู้มีความสามารถ" ที่จะ..." เรื่อง   บารนาบัส ดู 9:27; 11:22-30; 12:25; บทที่ 13-15; 1 คร 9:6; กท 2; คส 4:10