Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทบัญญัติสิบประการa

20  1พระเจ้าตรัสถ้อยคำทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า  2"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส

3ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราb

4ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินc  

5ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพหรือนมัสการรูปเหล่านั้นd เพราะเรา คือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้มีคู่แข่ง เป็นพระเจ้าที่ลงโทษความผิดบิดาที่เกลียดชังเรา ไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน  6แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน

7ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสมe เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละเว้นโทษผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม

8จงระลึกถึงวันสับบาโตf ว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์  9ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งหมดในหกวัน  10แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ในวันนั้น ท่านต้องไม่ทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าน บุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง สัตว์ใช้งานหรือคนต่างถิ่นที่อาศัยอยู่กับท่าน  11เพราะในหกวัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้า แผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านี้ แต่ในวันที่เจ็ด พระองค์ทรงพักผ่อน เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรวันสับบาโต และทรงทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์

12จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านประทานให้ท่าน

13อย่าฆ่าคน

14อย่าล่วงประเวณี

15อย่าลักขโมย

16อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

17อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือบ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน"

18gเมื่อประชากรได้ยินเสียงฟ้าร้อง เสียงเป่าเขาสัตว์ เห็นฟ้าแลบและควันปกคลุมภูเขา ก็กลัวตัวสั่นh ยืนอยู่แต่ไกล  19เขาจึงขอร้องโมเสสว่า "ขอท่านเป็นคนพูดกับพวกเราเถิด พวกเราจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกเราเลย มิฉะนั้น เราจะต้องตาย"  20โมเสสตอบประชากรว่า "อย่ากลัวไปเลย พระเจ้าเพียงแต่เสด็จมาทดลองท่านทั้งหลาย และทำให้ท่านยำเกรงพระองค์อยู่ตลอดไป ท่านจะได้ไม่ทำบาป"I  21ประชากรจึงยืนอยู่แต่ไกล ขณะที่โมเสสเข้าไปใกล้เมฆมืดทึบที่พระเจ้าประทับอยู่


20 a บทบัญญัติสิบประการในที่นี้เป็นข้อความที่แทรกเข้ามาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เล่าอยู่ (19:24-25 และ 20:18-21) บทบัญญัติสิบประการ (หรือ "คำสิบคำ" DecaIogue ดู 34:28; ฉธบ 4:13; 10:4) ตกทอดมาถึงเราเป็นสองรูปแบบ แบบหนึ่งจากตำนานเอโลฮิสต์ ในที่นี้ และอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างเล็กน้อยมาจากตำนานเฉลยธรรมบัญญัติใน ฉธบ 5:6-21 ในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งอาจมาจากสมัยของโมเสสคงเป็นคำสั้น ๆ สิบคำ (ดู บัญญัติข้อ 5, 6, 7 และ 8)  ซึ่งเป็นสูตร มีจังหวะให้จำง่าย บทบัญญัติสิบประการนี้คงได้ส่งทอดต่อกันมาด้วยปากเปล่าโดยกลุ่มที่มีประสบการณ์กับเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนาย และรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส "พระวาจา" สิบคำนี้ที่นั่นด้วย ต่อมาได้มีผู้เรียบเรียงบทบัญญัติทั้งสิบนี้ให้มีรายละเอียดมากขึ้นนำมาแทรกเข้าไปในเรื่องเล่าการสำแดงองค์ ตำนานเอโลฮิสต์จะเล่าเรื่องต่อใน 24:3 หลังจากหนังสือประมวลกฎหมายพันธสัญญา  บทบัญญัติสิบประการครอบคลุมชีวิตทางศีลธรรมและทางศาสนาไว้ทั้งหมด เราอาจแบ่งบทบัญญัติแต่ละข้อได้เป็นสองแบบ คือ แบบแรกแบ่ง 2-3, 4-6, 7, 8-11, 12, 13, 14, 15, 16,17 และแบบที่สองแบ่งข้อ 3-6, 7, 8-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17ก, 17ข  แบบแรกเป็นวิธีแบ่งของบรรดาปิตาจารย์ชาวกรีก ซึ่งยังใช้อยู่ในคริสตจักรออร์โธด๊อกและในคริสตจักรปฏิรูปโปรแตสแตนท์ ส่วนพระศาสนจักรคาทอลิกและลูเธอรันใช้แบบที่สองซึ่งเป็นแบบที่นักบุญออกัสตินได้เสนอตามแบบที่พบได้ในเฉลยธรรมบัญญัติ บทบัญญัติสิบประการเป็นแก่นของธรรมบัญญัติของโมเสส และยังมีผลบังคับใช้ในพันธสัญญาใหม่ พระคริสตเจ้าทรงบัญชาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติสิบประการนี้โดยเสริมข้อแนะนำตามแนวพระวรสารเป็นการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (มก 10:17-21) เมื่อเปาโลสอนว่า คนต่างชาติไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ (รม และ กท) "ธรรมบัญญัติ" ในที่นี้มิได้หมายถึงบทบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานอันเป็นหน้าที่ต่อพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์

b องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้อิสราเอลนมัสการพระองค์แต่ผู้เดียว พันธสัญญาเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น ยังไม่คำนึงถึงความจริงที่ว่า พระเจ้าอื่นมีความเป็นอยู่หรือไม่ ในภายหลังเท่านั้น ชาวอิสราเอลจะเข้าใจว่าพระเจ้าอื่นไม่มีความเป็นอยู่ (ดู ฉธบ 4:35)

c บทบัญญัติข้อนี้ห้ามมิให้ทำรูปเหมือนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อใช้นมัสการ (ดู คำอธิบายที่ให้ใน ฉธบ 4:15) การห้ามนี้ทำให้อิสราเอลแตกต่างจากชาติอื่น ๆ ที่อยู่โดยรอบ

d ข้อ 5 นี้มีความต่อเนื่องจากข้อ 3

e การกล่าวนามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสม หมายถึง การสาบานเท็จ (มธ 5:33) และการเป็นพยานเท็จ   (อพย 20:16; ฉธบ 5:20) รวมทั้งการใช้พระนามของพระเจ้าทางไสยศาสตร์ ภาษากรีกแปลว่า "อย่างไร้ประโยชน์"

f พระคัมภีร์อธิบายความหมายของคำ "สับบาโต" จากรากศัพท์ที่แปลว่า "หยุดงาน" (16:29-30; 23:12; 34:21) วันสับบาโตเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงหยุดเนรมิตสร้างในวันที่เจ็ด (ข้อ 11 ดู ปฐก 2:2-3) การหยุดงานในวันสับบาโตนี้ ขณะที่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วย (23:12; ฉธบ 5:14) การถือวันสับบาโตมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่โบราณ แต่การปฏิบัติอย่างจริงจังเกิดขึ้นในช่วงการถูกเนรเทศ และกลายเป็นเอกลักษณ์ของศาสนายิวหลังจากเนรเทศ (นหม 13:15-22; 1 มคบ 2:32-41) การปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องวันสับบาโตอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรกลายเป็นภาระหนักสำหรับประชาชนทั่วไป (มธ 12:1ฯ//; ลก 13:10ฯ; 14:1ฯ)

g ข้อ 18-21 ดำเนินเรื่องต่อจาก 19:19 เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ในพายุตามตำนานเอโลฮิสต์ (ดู 19:16 เชิงอรรถ g)

h "กลัวตัวสั่น" แปลตามต้นฉบับของชาวสะมาริตัน และภาษากรีก

I น่าสังเกตว่าพระคัมภีร์พูดถึง "ความกลัว" สองประเภท คือ (1) ความกลัวตัวสั่น ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เช่น พายุ เพลิง ควันไฟ ฯลฯ และ (2) ความยำเกรงพระเจ้า ที่ทำให้มนุษย์ยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง (ดู ปฐก 22:12; ฉธบ 6:2 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย