Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
19   สิงหาคม  2018
บทอ่าน วว 11:19ก, 12:1-6ก, 10 กข ; 1 คร 15:20-27 ; ลก 1:39-56
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 148, 273, 422, 448, 495, 523, 706, 717, 722, 971, 2097, 2465, 2599, 2619, 2675, 2676, 2677, 2807, 2827
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 59
จุดเน้น ให้เราตอบรับกับแผนการของพระเจ้าเพื่อเรา


         วันนี้ เราฉลองพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ให้เราพิจารณาวาระสุดท้ายชีวิตของพระนางในโลกนี้ และการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์อย่างไร เราเห็นพลังของพระเจ้าที่วันหนึ่งพระองค์จะทรงยกเรา เหนือโลกแห่งบาป เข้าสู่ความสัมพันธ์สมบูรณ์กับพระองค์

         พระนางมารีย์แสดงให้เรารู้ว่าเรากำลังไปไหน เรากำลังพยายามเพื่ออะไร แต่เราต้องระลึกว่านี่เป็นจุดหมายของชีวิตที่อุทิศตนเพื่อรักและรับใช้อย่างสมบูรณ์ พระนางมารีย์มิได้เพียงแสดงให้เราถึง จุดหมายสุดท้ายเท่านั้น แต่เป็นรูปแบบแก่เราว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

          เราสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์เป็นประจำทุกปี (25 มีนาคม) พระนางมารีย์ตรัสตอบทูตสวรรค์กาเบรียลว่า
          “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1: 38) พระนางมารีย์เป็นแบบอย่างแก่เราในการตอบรับแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา ถึงแม้พระนางไม่เข้าใจทั้งหมดว่าพระเจ้ากำลังขออะไร หรือพระองค์จะทำให้สำเร็จอย่างไร พระนางได้เลือกตรัสตอบรับ พระนางเต็มใจเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า เราก็เหมือนกัน พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับเรา แต่พระองค์ไม่บังคับเรา พระองค์ทรงรออย่างอดทน มั่นคง ให้เราตอบรับพระองค์ พระองค์มิได้ทำเรื่องนี้ครั้งเดียว แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ละวัน และทุกวัน

         เมื่อพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ ดังในพระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ พระนางมารีย์แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า กล่าวว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า” พระนางมารีย์เป็นแบบอย่างแก่เราในการดำเนินชีวิตอาศัยพระหรรษทาน ด้วยการยอมให้แสงสว่าง และความรักของพระองค์ได้รับการประกาศเทิดเกียรติ โดยอาศัยคำพูดและกิจการของเรา พระนางมารีย์แสดงให้เรามั่นใจว่าเป็นไปได้ แม้ในท่ามกลางการทดลอง และความยากลำบาก (การเดินทางไปหานางเอลีซาเบธก็ไม่ง่าย) จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า ในฐานะคริสตชน พระเจ้าทรงเรียกเราไม่ให้แสวงหาความสนใจ และเกียรติยศเพื่อตนเอง แต่จงใช้ความสามารถและพระพรเพื่อสรรเสริญ และสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า

        ในที่สุด เมื่อพระนางรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ หลังความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า พระนางมารีย์ทรงเป็นเครื่องหมายที่แลเห็นได้ของชะตากรรมของเราเอง พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยพระองค์เอง และทรงเชิญให้เราอยู่กับพระองค์ในชีวิตนี้ โดยพระองค์ไม่บังคับเราให้อยู่นิรันดรภาพกับพระองค์เหมือนพระนางมารีย์ เราต้องเลือกตอบรับด้วยตนเอง

        พี่น้อง เรากำลังสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ เราต้องเพ่งสายตาสู่สวรรค์และทำให้เป้าหมายนี้มิใช่อื่นใดนอกจากพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ วันนี้ขอพระนางมารีย์ภาวนาเพื่อเรา เพื่อเราจะได้กล่าวรับแผนการของพระเจ้า และยอมให้พระองค์ส่องแสงในเรา แล้วสักวันหนึ่งเราจะอยู่กับพระองค์ กับพระนางมารีย์พระมารดาของเราตลอดกาล
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing หน้า 353-354 (กรกฎาคม-กันยายน 2018)