Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
(วันสื่อมวลชน)
5   สิงหาคม  2018
บทอ่าน
อพย 16:2-4 , 12-15 ; อฟ 4: 17,20-24;ยน6:24-35
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)423, 698, 728, 1094, 1296, 2835
จุดเน้น ที่นี่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงเลี้ยงเราอย่างน่ามหัศจรรย์

      พระเจ้าทรงจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับประชากรของพระองค์ อย่างน่ามหัศจรรย์อย่างไร ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ พระเจ้าทรงตอบคำต่อว่าของประชาชนพระองค์ได้นำออกจากการเป็นทาส ทรงจัดให้มีฝูงนกคุ่ม และมานนารับประทานทุกวัน ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทานให้มากพอตามที่พวกเขาต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการ เพื่อให้พวกเขาไว้วางใจในพระองค์ ทรงทำตามความต้องการทุกประการ ทุกวัน

       1200 ปีต่อมา พระเยซูเจ้าทรงอธิบายแก่ประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นปังแห่งชีวิต เป็นคำตอบสำหรับความต้องการทุกอย่าง พระองค์เป็นผู้เติมเต็มทุกความจำเป็น ทุกวัน เพราะพระองค์เป็นอาหารซึ่งประทานชีวิตนิรันดรให้แก่โลก

        เรามีบางสิ่งเหมือนกับชาวอิสราเอลผู้กำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และเหมือนกับประชาชนที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงด้วยมานนาต่อมาพวกเขาแสวงหาพระเยซูเจ้า ต้องการมากขึ้นอีก ไม่ว่าเราอาศัยอยู่ในเมือง ในชนบท หรือในพื้นที่ห่างไกลที่สุด เราพบกับถิ่นทุรกันดารในชีวิต พบกับความยากลำบากเมื่อเรากำลังเสีย หรือกำลังพบการท้าทายที่ดูแก้ไขยากมากๆ

        พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเรา เหมือนที่พระองค์ได้เตือนประชาชนในสมัยของพระองค์ ว่าเราต้องวางใจพึ่งพละกำลัง และอาหารที่ไม่เสื่อมสลายไป อาหารที่เลี้ยงวิญญาณ และนำชีวิตนิรันดรมาให้เรา เหมือนนักบุญเปาโลที่สอนชาวเอเฟซัสว่า “อย่าดำเนินชีวิตโดยไร้ความคิดดังที่คนต่างศาสนา กระทำกันอีกต่อไป… ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า… จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่” แน่นอนนักบุญเปาโล กำลังพูดมิใช่เพียงวิธีที่เราคิด แต่วิธีที่เราดำเนินชีวิต และการดำเนินชีวิตในชุมชนคริสตชน หมายถึงการฉลองและการร่วมพิธีมิสซา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงเราให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ และโลกหน้า

       เหมือนที่ประชาชนได้ทำ และชาวเอเฟซัสได้ทำ ให้เราแสวงหาพระเยซูเจ้า และวางใจในพระองค์ เมื่อเราต้องการสิ่งใด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อนำชีวิตมาสู่โลก และเพื่อช่วยเหลือเราให้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารแห่งชีวิตนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (กรกฎาคม-กันยายน 2018), หน้า 353-354.