Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
15 กรกฎาคม 2018
บทอ่าน อมส 7:12-15 ; อฟ 1:3 -14 หรือ 1: 3 -10 ; มก 6 : 7 -13
พระวาสารสัมพันธ์กับ CCC 765, 1506, 1511 , 1673
จุดเน้น พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นศิษย์ของพระองค์ และบัดนี้ทรงส่งเราออกไปเพื่อนำความรัก และเมตตาธรรมไปสู่สังคม


          มีใครจำได้ช่วงเวลาพักที่โรงเรียน และมีการเลือกทีมกับเพื่อน มันคงน่ากังวล เมื่อคิดว่ามันจะออกมาอย่างไร จะมีใครเลือกเราไหม เราดีพอไหม เก่งพอไหม หลายคนอาจจะมีความเชื่อ และความสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยวิธีนี้ ถามว่าพระเจ้าทรงเลือกเรา หรือไม่ เราดีพอหรือไม่ ข่าวดีสำหรับเราแต่ละคนวันนี้ คือ พระเจ้าทรงเลือกเราแล้ว และทรงส่งเราออกไปทำพันธกิจที่เราสามารถทำสำเร็จได้โดยอาศัยพระหรรษทาน พละกำลัง และอำนาจพระองค์

          ประการแรก เราไม่ได้ไปคนเดียว มองดูรอบตัวเราวันนี้ มีหลายคนที่นี่ ผู้เป็นพี่น้องชายหญิงในพระคริสตเจ้า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในพันธกิจนี้ พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ออกไปเป็นคู่ๆ เรามีกำลังใจที่พบคนอื่นด้วย เดินไปกับเรา เวลาที่เราพยายามติดตามพระเยซูเจ้า

         ประกันที่สอง ไม่ใช่ทั้งหมดขึ้นกับเรา พระเยซูเจ้ามิได้ส่งบรรดาศิษย์ไป แล้วกล่าวว่า “จงทำให้ดีที่สุดนะ” พระองค์ทรงส่งพวกเขาไป และประทานอำนาจ เมื่อเราพยายามทำหน้าที่ฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า ปฏิบัติพันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เรา เราต้องตระหนักว่า พระองค์มิได้ยืนมองดูเราห่างๆ คอยให้คะแนน หรือ วิจารณ์เรา พระเยซูเจ้าทรงอยู่ที่นี่เวลาเราเผชิญอุปสรรค ก็ทรงประทานพละกำลัง เวลาที่เราชนะ พระองค์ก็ร่วมชื่นชมยินดี พระองค์มิได้ขอให้เราออกไปทำอะไรเพียงความสามารถตามธรรมชาติของเรา แต่ประทานพละกำลัง อำนาจ และพระหรรษทาน ทุกอย่างที่จำเป็น ทรงมอบให้เราหมด

          ประการสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงเลือกเราต่อ ให้ทำงานต่อไป ถึงแม้เราจะผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า มีข้อความที่ประทับใจในพระวรสารวันนี้ว่า “บรรดาอัครสาวก...ขับไล่ปีศาจจำนวนมาก... เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรค” นี่หมายความว่า ยูดาส ผู้ได้ทรยศต่อพระองค์ ก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ อาศัยอำนาจ และพลังของพระเยซูเจ้า ยูดาสได้รักษาผู้ป่วย ได้เทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ และขับไล่ปีศาจจำนวนมาก

          ในชีวิตของเรา คงมีบางครั้งที่เราเลือกต่อต้านพระเยซูเจ้าเมื่อเราทรยศพระองค์ เมื่อเราปฏิเสธพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าไม่เคยทิ้งเรา ในช่วงเวลานั้นๆ พระองค์ทรงเรียกเราให้กลับใจ และเริ่มเดินกับพระเยซูเจ้าอีก หากยูดาสยังสามารถทำกิจการที่มีพลังเช่นนั้นได้ ก่อนหันออกจากพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงทำอะไรอาศัยเรา ถ้าเรายอมพระองค์

        สัปดาห์นี้ ขอให้เรามีเวลาไตร่ตรองพระวาจานี้ ไม่ใช่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นนานมาแล้ว แต่เหมือนเราพบปะกับพระเยซูเจ้าวันนี้ เราพบกับพระเยซูเจ้าในพระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เรายอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงเรา และเปิดเผยให้รู้ว่าพระองค์ทรงเลือกเรา และทรงส่งเราออกไปอย่างไร เราเป็นใคร พระองค์จึงทรงต้องการให้เราเป็นผู้ร่วมพันธกิจนี้ ทรงเรียกเราอย่างไรให้กลับใจจากข้อผิดพลาดในอดีต และปกปักรักษาเราให้ติดตามพระองค์ แม้เราอ่อนแอมากๆ

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจาก Daily Homilies
(กรกฎาคม -กันยายน 2018)หน้า 322-324

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย